Obchodné podmienky a storno podmienky

Obchodné podmienky

 1. Platnosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 14.09.2018.

 1. Prihlasovanie sa na kurz

Prihlásiť sa na kurz, školenie, seminár alebo konzultácie je možné on-line prihláškou na webstránke www.itlearning.sk, e-mailom na adresu info@itlearning.sk, poštou na adresu sídla spoločnosti alebo osobne. Prihlásenie sa na kurz je záväzné, v prípade potreby zrušenia účasti alebo nedostavenia sa na kurz sa dostávajú do platnosti storno podmienky, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu. Prihlásením sa na kurz zároveň vyjadrujete, že ste sa oboznámili s obchodnými podmienkami a storno podmienkami našej spoločnosti a že s nimi bez výhrady súhlasíte.

 1. Úhrada kurzu, platobné podmienky

Platbu za objednávku kurzov je nutné uhradiť najneskôr v prvý deň konania prvého kurzu a to aj v prípade, že do objednávky objednávateľ zadal viacero položiek a má záujem uplatniť si množstevnú zľavu. Úhradu je nutné zrealizovať v hotovosti na mieste konania kurzu alebo prevodným príkazom na základe vystavenej proforma faktúry.

V prípade, že objednávateľ zvolí možnosť úhrady objednávky prevodným príkazom, automaticky sa mu vystavuje proforma faktúra, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr v deň splatnosti, avšak najneskôr jeden deň pred začatím prvého školenia z objednávky. Pokiaľ nebude proforma faktúra uhradená a objednávateľ sa dopredu nedohodne inak, môže byť jeho miesto na kurze nahradené iným účastníkom.

V prípade, že objednávateľ neakceptuje úhradu proforma faktúrou, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť spoločnosti IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky a zároveň poslať formálnu objednávku školenia. Na základe tejto informácie a formálnej objednávky bude klientovi/spoločnosti vystavená faktúra po skončení školenia, s lehotou splatnosti podľa vzájomnej dohody, spravidla 7 dní. Upozorňujeme, že platba faktúrou po skončení školenia je možná iba pre firmy – právnické osoby, nie pre fyzické osoby a živnostníkov. Zároveň si vyhradzujeme právo zamietnuť platbu po skončení školenia, a to najmä z dôvodu, že objednávateľ nemá u nás obchodnú históriu, že spoločnosť objednávateľa je dlžníkom vo verejných registroch (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Daňový úrad, atď.), prípadne ak objednávateľ v minulosti neuhradil v lehote splatnosti nami vystavené faktúry.

Pokiaľ objednávateľ neuhradí proforma faktúru v stanovenom termíne, bude mu automaticky po skončení školenia táto proforma faktúra stornovaná a vystavená riadna faktúra – daňový doklad so splatnosťou 7 dní. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je spoločnosť IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. oprávnená účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pričom pod pojmom prvý deň omeškania sa rozumie deň splatnosti proforma faktúry, ktorá mu bola vystavená, ak mu táto bola vystavená. Toto ustanovenie je v súlade s §369 ods. 1 písm. c) Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Všetky ďalšie podmienky ohľadne úhrady, resp. neuhradenia pohľadávky sa riadia Obchodným zákonníkom podľa jeho aktuálne platnej novely.

 1. Faktúry, daňové doklady

Faktúra – daňový doklad bude zákazníkovi vystavená na základe úhrady a to do 15 dní od pripísania úhrady na náš bankový účet. V prípade, že bola zákazníkovi schválená platba po ukončení kurzu, faktúra mu bude vystavená v deň skončenia kurzu so 7-dňovou splatnosťou. V odôvodnených prípadoch a na základe vzájomnej dohody môže byť doba splatnosti faktúry upravená. Všetky faktúry sa zasielajú e-mailom na adresu, ktorú zákazník zadá pri objednávke kurzu. Faktúry sa posielajú vo formáte PDF bez hesla a sú opatrené pečiatkou a podpisom osoby, ktorá faktúru vystavila. V prípade, že má zákazník záujem o poslanie originálu faktúry poštou, je povinný informovať o tejto skutočnosti informačnú kanceláriu na e-mailovej adrese: info@itlearning.sk alebo telefonicky na t. č. +421 2 4920 3080.

 1. Zmena ceny termínu kurzu:

Cena termínu kurzu sa môže meniť v závislosti na blížiacom sa termíne, či počte účastníkov. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny termínu kurzu počas jeho zverejnenia na našej webovej stránke. Zákazník svojou objednávkou súhlasí s cenou termínu kurzu, ktorá je platná v čase vytvorenia a odoslania objednávky. Pri zvýšení ceny kurzu za už potvrdený a objednaný termín kurzu sa nebude dodatočne upravovať cena kurzu pre zákazníka. Na základe uvedeného sa v tomto prípadne cena za kurz pre už potvrdené objednávky nebude navyšovať. Taktiež nie je možné uplatňovať si už na realizovanú a potvrdenú objednávku kurzu vyššiu zľavu na objednaný termín v prípade, že sa cena objednaného termínu kurzu uvedená na našej webovej stránke zníži.

 1. Objednávky cez webové stránky našich partnerov a tretích strán:

Pre objednávky kurzov a termínov zverejnených na iných webových stránkach nezaručujeme aktuálnosť a správnosť údajov, ako sú termíny, či ceny konkrétnych kurzov a v prípade, že sa budú odlišovať termíny či ceny kurzov, platia tie, ktoré sú uvedené pri kurzoch na našich webstránkach www.itlearning.sk.

 1. Služba PLUS+ a jej aktivácia:

Ku konkrétnemu termínu kurzu je možné dokúpiť si aj balík výhod, službu PLUS+. Výhody, ktoré zo služby PLUS+ vyplývajú, môže zákazník využívať až po úhrade poplatku za službu PLUS+. Služba PLUS+ teda nie je aktívna iba jej objednaním, ale stáva sa aktívnou až jej úhradou. Ak je úhrada objednávky zadaná na hotovosť a objednávateľ uhradí poplatok za kurz a za službu PLUS+ pred realizáciou kurzu, výhody služby PLUS+ začnú plynúť až od tohto momentu. Objednávku kurzov so službou PLUS+ je možné rozdeliť na objednávku kurzov a objednávku služby PLUS+ tak, aby bolo možné kombinovať platbu za kurzy v hotovosti v deň kurzu a zároveň čerpať výhody služby PLUS+ pred začatím kurzu. Poplatok za aktiváciu služby PLUS+ je vždy 9% z cenníkovej ceny kurzu alebo v prípade balíka kurzov z ceny balíka kurzov. Poplatok za službu PLUS+ nie je možné počítať zo zľavnenej ceny kurzu/kurzov.

 1. Balíky kurzov, štúdium a objednávky cez program KOMPAS+:

Balík kurzov alebo štúdium je definovaný ako viacero kurzov v jednej objednávke pod novým názvom balíka. Tento balík kurzov má vždy nižšiu cenu ako je súčet cien všetkých kurzov. Na balíky kurzov sú naviazané aj zľavy, ktoré sú pevne určené. V balíku kurzov nie je možné meniť, pridávať alebo odoberať čiastkové kurzy po jeho objednaní a po zaradení účastníka na jednotlivé termíny kurzov. Termíny kurzov je vzhľadom na obchodné podmienky je možné zmeniť, ale zmeny obsahu samotného balíka nie je možné realizovať. Balík kurzov je samozrejme možné meniť a upravovať podľa požiadaviek pred odoslaním objednávky.

 1. Absolvovanie a realizácia kurzu:

Každý termín kurzu má svoju dĺžku trvania. Tieto dni kurzov nadväzujú bezprostredne za sebou a to v denných, alebo večerných časoch, pokiaľ zmena vopred nie je zverejnená na našej webovej stránke (z dôvodu sviatku, plánovanej odstávky elektriny, atď.). Víkendové kurzy prebiehajú vždy v sobotu a v nedeľu, ak je dĺžka kurzu uvedená na viac ako 2 dni, kurz pokračuje nasledujúcou sobotou, ak nie je stanovené inak. V ojedinelých prípadoch môže byť termín kurzu rozložený na dni, ktoré neprebiehajú za sebou alebo môže byť rozložený na nepravidelné víkendy. Táto informácia bude pri danom termíne komunikovaná s účastníkmi kurzov. V prípade, že zmena nebude zákazníkovi vyhovovať, bude mu vrátený poplatok za objednané kurzy v plnej výške.  Účastník kurzu by mal vo vlastnom záujme absolvovať všetky dni kurzu a mal by prísť včas na začiatok kurzu – denné a víkendové kurzy začínajú o 9:00 hod., večerné o 16:00 hod. Ak sa účastník na niektorý deň nedostaví alebo bude nútený z niektorej časti kurzu odísť, nebude mu vrátená žiadna finančná čiastka za kurz, ani prepočítavaná alikvotná hodnota za neúčasť. V prípade, že účastník nebude mať aktívnu službu PLUS+, účastníkovi nebude ponúknutý bezplatný termín na tzv. dokončenie kurzu, resp. zopakovanie si časti kurzu, ktorú neabsolvoval. Účasť na kurze nie je povinná a každá objednávka má iba jeden termín. Účastník zodpovedá za rezerváciu času na vzdelávanie v objednanom termíne. V prípade objednávky školenia so zľavou 50% a viac, nie je možná zmena termínu školenia.

Zmena termínu školenia je oficiálne akceptovateľná iba písomnou formou na nasledovný email – info@itlearning.sk, minimálne 3 pracovné dni pred konaním školenia. Telefonické nahlásenie zmeny má iba informatívny charakter.

V prípade aktivácie služby PLUS+ môže objednávateľ požiadať o náhradný termín kurzu, ktorý mu bude ponúknutý do 5 pracovných dní. Účastník teda môže absolvovať kurz v novom termíne v plnej dĺžke alebo iba v čase, či dňoch, ktoré mu vyhovujú.

 1. Konanie kurzov:

Vzdelávacie a školiace stredisko IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. si vyhradzuje právo presunúť konanie kurzu pri situácii, ktorú nemôže ovplyvniť (napr. výpadok lektora pri vážnej chorobe, poruchy dodávky elektrického prúdu, internetu, atď.). V takomto prípade o tom informujeme účastníkov kurzu vopred a spoločne sa dohodneme na náhradnom termíne kurzu.

Vzdelávacie a školiace stredisko IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. si taktiež vyhradzuje právo presunúť kurz na iný termín pri nedostatočnom počte prihlásených záujemcov. Účastníkovi môže byť ponúknutý individuálny kurz, ktorý sa rozumne (na základe spoločnej dohody) časovo skráti vzhľadom na to, že sa mu po celú dobu školenia venuje lektor individuálne. Ak účastník o individuálny kurz nemá záujem, bude mu ponúknutý iný, náhradný termín voľného kurzu. Ak by zmena účastníkovi nevyhovovala, bude mu vrátená platba v plnej výške.

 1. Preplatenie nákladov zákazníka spojených s absolvovaním kurzu:

Ak sa objednaný termín kurzu zruší z našej strany v lehote neskôr ako 3 kalendárne dni od začiatku kurzu a zákazník bude mať objednávku riadne uhradenú spolu s uhradeným poplatkom za službu PLUS+, preplatíme zákazníkovi všetky opodstatnené a preukázateľne vynaložené náklady spojené s jeho absolvovaním kurzu a to maximálne do výšky ceny objednávaného a z našej strany zrušeného termínu kurzu uvedeného v objednávke. O preplácanie nákladov musí požiadať objednávateľ uvedený v objednávke do 3 pracovných dní od oznámenia skutočnosti z našej strany. V tejto lehote je objednávateľ povinný poskytnúť a dodať k náhľadu zaplatené bločky, či faktúry emailom na adresu info@itlearning.sk ako dôkaz o úhrade objednaných služieb zo strany objednávateľa. Na základe uvedeného je potrebné dokázať tak stratu, ktorá vznikla naším preložením, či zrušením termínu kurzu. Na adekvátne náklady bude vystavený dobropis a v lehote do 30 dní zo strany našej spoločnosti bude vrátená dohodnutá suma na dodané číslo účtu. Medzi opodstatnené náklady patria lístky na medzimestskú dopravu, prenájom vozidla, lístky na hromadnú dopravu,  pohonné hmoty spojené s cestovaním na miesto kurzu a ubytovacie náklady aj so stravou a iné nevyhnutné náklady pre dostavenie sa na miesto kurzu a jeho bezproblémové absolvovanie. Preplácajú sa iba náklady, ktoré sú zo strany zákazníka preukázateľne uhradené.

 1. Nespokojnosť so školením (priebeh školenia, reklamácia školenia):

Ak by účastníkovi nevyhovoval priebeh školenia z dôvodu nespokojnosti s lektorom alebo pre situáciu, ktorú nemôžeme ovplyvniť, musí svoju sťažnosť, reklamáciu oznámiť v informačnej kancelárii spoločnosti IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. v prvý deň konania kurzu, najneskôr do troch hodín od začatia (pri dennom školení do 12:00 hod., pri večernom školení do 19:00 hod.). Po vzájomnej dohode bude účastníkovi kurzu ponúknutý náhradný termín objednaného (a uhradeného) školenia, prípadne náhradný lektor. Sťažnosti a reklamácie po tejto lehote sa neakceptujú, avšak môžu byť posudzované individuálne.

Vzdelávacie a školiace stredisko IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. si vyhradzuje právo ponúknuť účastníkovi kurzu ďalší bezplatný termín na je jeho opakovanie. Termín bezplatného kurzu je stanovovaný na základe obsadenosti kurzov a vždy zo strany vzdelávacieho strediska. O ďalší termín kurzu za účelom opakovania musí účastník kurzu požiadať bezodkladne hneď po absolvovaní kurzu a musí uviesť pádny dôvod na jeho opakovanie. Žiadosti sú posudzované v rámci štandardnej reklamačnej lehoty (max. 30 dní) a pristupuje sa k nim individuálne.

Príchod na kurz – dochvíľnosť a presný príchod na kurz/školenie je potrebné brať vážne, vyhradzujeme si právo na dodržanie času – akceptujeme meškanie maximálne 15 minút. Väčšie meškanie je pohoršujúcou okolnosťou pri posudzovaní samotnej sťažnosti na školenie. Pri väčšom meškaní na školenie ako 15 minút sa lektor nemôže z časových dôvodov vracať k predchádzajúcej časti kurzu, inštaláciám softwaru, nastaveniam školiacej techniky a k už prebranej učebnej osnove školenia. Ku väčšine kurzov a školeniam je dôležitá úvodná diskusia a spomínaná inštalácia softwaru. Dobiehanie a neskoré inštalácie oberajú ostatných účastníkov školenia o čas, preto je skorý príchod dôležitý a na základe uvedeného môže neskorý príchod narušiť absolvovanie kurzu a školenia. Skupinové kurzy sú teda podmienené včasným príchodom a správnym začiatkom. Vyhradzujeme si právo nepreberať a neopakovať preberané učivo s účastníkmi, ktorí prišli na školenie neskôr.

 1. Bezplatné opakovanie kurzu / školenia:

Vzdelávacie a školiace stredisko IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. umožňuje svojim zákazníkom bezplatné opakovanie kurzu. Požiadavku na opakovanie kurzu je nevyhnutné podať bezprostredne po ukončení kurzu, najneskôr do 30 dní od ukončenia kurzu a to osobne alebo na emailovej adrese  info@itlearning.sk. V prípade, že sa klient nedostaví na opakovanie kurzu, prípadne zruší vopred opakovanie kurzu, druhý termín klientovi nemusí byt ponúknutý. Možnosť opakovania školenia je 1 krát. Opakovaný termín školenia musí zodpovedať sume už zakúpeného a absolvovaného kurzu. V prípade, že bude cena školenia vyššia, klient si nemôže zvoliť termín opakovania školenia s vyššou sumou, akú za školenie reálne zaplatil, ale môže byť taký termín školenia klientovi ponúknutý, ak má školiace stredisko voľné kapacity a voľné miesto na danom type školenia s vyššou sumou.

Opakovať kurz môžu zákazníci – samoplatcovia, a taktiež umožňujeme opakovanie kurzov firemným zákazníkom. Bezplatným opakovaním kurzu sa rozumie opakované absolvovanie kurzu, ktorý zákazník v našom školiacom stredisku už jedenkrát absolvoval. Bezplatné opakovanie kurzu má pomôcť našim zákazníkom, ktorí nepochopili alebo nestihli zvládnuť prednášanú tému na prvý raz, nestihli si všetko zapísať, poznamenať alebo si jednoducho chcú pozrieť kurz ešte raz. Možnosť bezplatného opakovania kurzu sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí neprišli na kurz v pôvodne stanovenom termíne daného kurzu. Ponuka opakovania kurzov je určená pre zákazníkov, ktorí sa zúčastnili kurzu v pôvodnom termíne a absolvovali z kurzu viac ako 90% za účelom zopakovania a doštudovania prednášanej témy. Možnosť bezplatného opakovania kurzu sa nevzťahuje na tie kurzy, ktoré boli zakúpené so zľavou 50% a viac.

 1. Podmienky uplatnenia bezplatného opakovania bez aktívnej služby PLUS+ do 30 dní:

O možnosť bezplatného opakovania kurzu môže zákazník požiadať najneskôr do 30 dní po skončení kurzu. Bezplatné opakovanie sa vzťahuje iba na absolvovanie otvoreného skupinového kurzu. Záujemca musí svoju požiadavku na opakovanie kurzu zaslať e-mailom na adresu info@itlearning.sk, následne bude zákazníkovi zo strany školiaceho strediska ponúknutý vždy najbližší aktuálny garantovaný termín a to presne taký typ kurzu (denný, večerný alebo víkendový), aký mal zakúpený.

 1. Podmienky uplatnenia opakovania kurzu bez aktívnej služby PLUS+ do jedného kalendárneho roka:

O možnosť bezplatného opakovania kurzu môže zákazník požiadať aj po uplynutí 30-dňovej lehoty od skončenia kurzu, ale najneskôr do jedného kalendárneho roka. V takomto prípade je možné absolvovať kurz znova, pričom záujemcovi o opakovanie kurzu bude poskytnutá zľava 90% z aktuálnej cenníkovej ceny opakovaného kurzu. Termín kurzu si hľadá a vyberá zákazník sám na našich webových stránkach pri konkrétnych kurzoch. Na zvolený kurz sa môže prihlásiť najskôr 7 dní pred začiatkom kurzu, a to e-mailom na adrese info@itlearning.sk. Zákazníkovi bude spracovaná nová objednávka, v ktorej mu bude uplatnená zľava. Zákazník sa môže prihlásiť iba v prípade, že na našej webovej stránke je uvedený termín zverejnený ako garantovaný termín a na termíne kurzu je dostatočný počet voľných miest. Termíny na opakovanie kurzov zákazníkom nezasielame, ani zákazníkom nestrážime možné voľné termíny. Možnosť bezplatného opakovania kurzu je výlučne v iniciatíve zákazníka.

 1. Podmienky uplatnenia opakovania kurzu od jedného do dvoch kalendárnych rokov bez aktívnej služby PLUS+:

O možnosť bezplatného opakovania kurzu môže zákazník požiadať aj po uplynutí doby jedného roka od skončenia kurzu. V takomto prípade je možné absolvovať kurz znova, pričom záujemcovi o opakovanie kurzu bude poskytnutá zľava 70% z aktuálnej cenníkovej ceny opakovaného kurzu. Termín kurzu si hľadá a vyberá zákazník sám na našich webstránkach pri konkrétnych kurzoch. Na zvolený kurz sa môže prihlásiť najskôr 7 dní pred začiatkom kurzu, a to e-mailom na adrese info@itlearning.sk. Zákazníkovi bude spracovaná nová objednávka, v ktorej mu bude uplatnená zľava. Zákazník sa môže prihlásiť iba v prípade, že na našej webovej stránke je uvedený termín zverejnený ako garantovaný termín a na termíne kurzu je dostatočný počet voľných miest. Termíny na opakovanie kurzov zákazníkom nezasielame, ani zákazníkom nestrážime možné voľné termíny. Možnosť bezplatného opakovania kurzu je výlučne v iniciatíve zákazníka.

 1. Podmienky uplatnenia opakovania kurzu s aktívnou službou PLUS+:

Pri objednávke kurzov s doplnkovou službou PLUS+ je lehota na bezplatné zopakovanie kurzu až 2 roky odo dňa skončenia kurzu. Nový termín kurzu si musí zákazník objednať e-mailom na adrese info@itlearning.sk vopred a je možné vyberať si iba z ponuky termínov, ktoré sú na našich webstránkach zverejnené ako garantované termíny. Uvedená lehota 2 roky na zopakovanie kurzu je myslená ako lehota, v ktorej je nutné opakovaný kurz absolvovať. Spoločnosť IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o ponúkne zákazníkovi najviac 3 termíny na opakované absolvovanie kurzu.

Zákazník by sa mal ponúknutým termínom nových kurzov prispôsobiť. Ponúknuté termíny na bezplatné opakovanie kurzu môžu byť zo strany zákazníka odmietnuté, no v takom prípade si z našej strany vyhradzujeme právo ďalšie termíny neponúknuť a vyhradzujeme si právo na zrušenie benefitu na bezplatné opakovanie, a to aj v prípade, že zákazník má aktívnu službu PLUS+.

 1. Vyhotovovanie audiovizuálnych záznamov z kurzov:

Na všetkých kurzoch organizovaných spoločnosťou IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov z dôvodu ochrany duševného vlastníctva spoločnosti IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. a jej lektorov a práv ochrany osobných údajov ostatných účastníkov kurzu. Toto sa netýka vytvárania záznamov obrazovky z počítača účastníka (tzv. screenshotov), ktoré je na všetkých kurzoch povolené.

 1. Prevzatie darčekov uvedených pri kurzoch:

Pri niektorých kurzoch, ktoré spoločnosť IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. ponúka sú uvedené rôzne darčeky pre absolventov kurzov. Väčšinu týchto darčekov zákazníci dostávajú automaticky (napr. webhosting a subdoménu pri kurzoch webových stránok) na začiatku kurzu, avšak v prípade, že zákazník uvedený darček neobdrží automaticky, je nutné požiadať o darček počas priebehu kurzu v informačnej kancelárii alebo dodatočne e-mailom. Darčeky nezasielame poštou, zákazník si ich musí prevziať osobne, resp. darček v elektronickej podobe bude zaslaný zákazníkovi e-mailom.

 1. Upozornenie pre firmy a organizácie:

Vzdelávacie a školiace stredisko IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. si vyhradzuje právo na informáciu zo strany objednávateľa kurzu, a to bezodkladne písomne na fakturačnú adresu alebo e-mailom na adresu info@itlearning.sk, pokiaľ poskytovaný kurz alebo školenie objednávateľ poskytuje tretej strane za účelom zisku, t. j. neposkytuje vzdelávanie svojim zamestnancom, ale vzdelávanie fakturuje ďalej ako službu pre inú spoločnosť alebo súkromné osoby. Spoločnosť IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. si v prípade neoznámenia vyššie uvedenej skutočnosti vyhradzuje právo takýto kurz zrušiť bez nároku na vrátenie financií objednávateľovi a takéto konanie vníma ako hrubé porušenie obchodných podmienok. Takáto forma predaja našich školení tretej strane nie je zakázaná, len si nárokujeme vopred na informácie o takejto transakcii.

 1. Orgán dozoru:

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, email: ba@soi.sk.

Storno podmienky

 1. Účel storno podmienok

Storno podmienky sa použijú v prípadoch, kedy účastník z vlastnej vôle zruší svoju účasť na objednanej vzdelávacej aktivite, prípadne sa na vzdelávaciu aktivitu nedostaví. Storno podmienky môžu byť posudzované individuálne, najmä ak sa účastník nedostaví na vzdelávaciu aktivitu z objektívnych príčin (náhla choroba, nehoda, atď.)

 1. Storno podmienky pre objednávky bez aktívnej služby PLUS+:

Stornovanie prihlášky, objednávky, a teda aj vrátenie platby za objednávku akceptujeme najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu, školenia alebo konzultácie. Pri stornovaní objednávky najneskôr do troch pracovných dní pred začiatkom kurzu neplatí objednávateľ žiadny storno poplatok. Ak už úhrada bola zrealizovaná, bude vrátená úhrada v plnej výške alebo sa môže objednávateľ dohodnúť na náhradnom termíne školenia. Zmena mena účastníka bude kedykoľvek vykonaná bezplatne. Pri neúčasti na kurze, školení alebo konzultácii účtujeme storno poplatok vo výške 100% z ceny kurzu. Storno poplatok vo výške 100 % z ceny kurzu pri neúčasti na kurze sa posudzuje individuálne. Pri kurzoch so zľavou 50% a viac akceptujeme stornovanie prihlášky najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom kurzu. V prípade, že doba stornovania kurzu bude menej, ako 10 pracovných dní, účtujeme storno poplatok vo výške 100% z ceny kurzu. V prípade, že si zákazník (ktorý si vytvoril objednávku na kurz a má ju riadne spracovanú a potvrdenú) pri objednávke zvolil formu úhrady v hotovosti a na objednaný termín kurzu sa nedostaví, kurz a termín mu prepadá a bude mu vystavená faktúra na jeho úhradu. Neúčasť na kurze, ktorý mal byť platený v hotovosti v deň konania kurzu neakceptujeme ako storno zo strany zákazníka, ale vnímame ju ako bežnú objednávku, na ktorú sa účastník nedostavil. Pre každú objednávku sú z našej strany vytvorené a rezervované kapacity na absolvovanie kurzu, a preto neúčasť na kurze neospravedlňujeme v žiadnom prípade. Zákazníkovi pri neúčasti na kurze a neskoršom uhradení vystavenej objednávky nemusí byť ponúknutý náhradný termín. V prípade, že zákazník odmietne uhradiť vystavenú faktúru za neabsolvovaný, avšak riadne objednaný kurz, bude automaticky bez ďalšieho vyzvania faktúra postúpená na právne oddelenie na ďalšie vymáhanie.

 1. Presun alebo zmena termínu kurzu pre objednávky bez aktívnej služby PLUS+:

Presun kurzu z objednaného termínu na iný termín akceptujeme najneskôr 3 pracovné dni pred jeho začiatkom. Oficiálne akceptovateľný presun termínu kurzu je možný iba písomnou formou na nasledovný email – info@itlearning.sk. Telefonické nahlásenie zmeny má iba informatívny charakter.

V  lehote 3 pracovných dní pred začiatkom kurzu je zmena termínu, ako aj zmena mena účastníka kurzu bezplatná. V prípade, že objednávateľ mal objednaný kurz v tzv. last-minute termíne a na termín kurzu bola zľava a objednávateľ má záujem presunúť kurz na iný termín, ktorý nie je v zľave, t. j. cena kurzu v inom termíne je vyššia, je nutné rozdiel v cene doplatiť. V prípade, že bude cena nového, resp. náhradného termínu kurzu nižšia, platí pôvodná cena termínu v potvrdenej objednávke.

 1. Storno podmienky pre objednávky s aktívnou službou PLUS+:

Stornovanie prihlášky, objednávky kurzu/kurzov akceptujeme najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom kurzu, školenia alebo konzultácie. Pri stornovaní objednávky v takomto prípade sa zákazníkovi vrátia všetky finančné prostriedky za vybrané kurzy, okrem poplatku za službu PLUS+. Ten je v danom prípade vnímaný, ako storno poplatok. V prípade, že si zákazník, ktorý si vytvoril objednávku na kurz a má ju riadne spracovanú a potvrdenú, pri objednávke zvolil formu úhrady v hotovosti a na objednaný termín kurzu sa nedostaví, ale má aktivovaný a zaplatený balík PLUS+, kurz a termín mu neprepadá a bude mu vystavená faktúra na jeho úhradu. Neúčasť na kurze, ktorý mal byť platený v hotovosti v deň konania kurzu neakceptujeme ako storno zo strany zákazníka, ale vnímame ako bežnú objednávku, na ktorú sa účastník iba nedostavil. Zákazníkovi však v takomto prípade pri neúčasti na kurze a uhradení vystavenej objednávky bude ponúknutý náhradný termín. V prípade, že zákazník odmietne uhradiť vystavenú faktúru za neabsolvovaný, avšak riadne objednaný kurz, bude automaticky bez ďalšieho upozornenia faktúra postúpená na právne oddelenie na vymáhanie.

 1. Presun alebo zmena termínu kurzu pre objednávky s aktívnou službou PLUS+:

Presun kurzu z objednaného termínu na iný termín akceptujeme najneskôr 1 pracovný deň pred jeho začiatkom. V tejto lehote je zmena termínu, ako aj zmena mena účastníka kurzu bezplatná. Tento postup sa môže opakovať až 3-krát, a teda ospravedlníme neúčasť na kurze až 3-krát. Objednávateľ môže požiadať o nové termíny bezplatne. V prípade, že objednávateľ mal objednaný kurz v tzv. last-minute termíne a objednávateľ má záujem presunúť kurz na iný termín, ktorý nie je v zľave, t. j. cena kurzu v iný termín je vyššia, je nutné rozdiel v cene doplatiť. V prípade, že bude cena nového, resp. náhradného termínu kurzu nižšia, platí pôvodná cena termínu v potvrdenej objednávke.

 1. Nedostavenie sa na vzdelávaciu aktivitu:

V prípade, že účastník zruší svoju účasť na vzdelávacej aktivite neskôr ako 3 pracovné dni pred jej začiatkom, alebo sa na vzdelávaciu aktivitu nedostaví, bude mu účtovaný 100% storno poplatok. V prípade, že účastník požadoval uhradiť vzdelávaciu aktivitu v hotovosti, alebo platbu za vzdelávaciu aktivitu nemá uhradenú, bude mu vystavená proforma faktúra na sumu storno poplatku a túto je povinný uhradiť najneskôr do 7 dní. Ak účastník úhradu nevykoná, bude storno poplatok poslaný na vymáhanie právnickej kancelárii, ktorá bude požadovať úhradu, prípadne posunie vymáhanie pohľadávky na príslušné súdne orgány.