Obchodné podmienky a storno podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a platnosť obchodných podmienok

Obchodné podmienky sú platné od 18.03.2019 a platia pri objednávaní, nákupe a následnom využívaní vzdelávacích služieb od spoločnosti IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o., Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, IČO: 43 939 899 (ďalej aj ako „Poskytovateľ“). Tieto obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ alebo právnickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „Kupujúci“ alebo “Objednávateľ”), prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.itlearning.sk. (ďalej aj ako „webová stránka našej spoločnosti“). Kupujúci môže svoju objednávku realizovať aj telefonicky, poštou alebo e-mailom, pričom budú tieto obchodné podmienky kupujúcemu zaslané spolu s potvrdením jeho objednávky. Kupujúci má po doručení a prečítaní týchto obchodných podmienok plné právo s nimi nesúhlasiť. V takomto prípade si Poskytovateľ vyhradzuje právo po oznámení a po doručení tejto skutočnosti Kupujúcim, službu nedodať a objednávku bezplatne stornovať.

2. Definície a vymedzenie pojmov

Účastník kurzu – účastníkom kurzu je fyzická osoba, ktorá bude prítomná na objednanej vzdelávacej aktivite, ktorú realizuje Poskytovateľ. Ak si Účastník kurzu vzdelávaciu aktivitu zároveň aj objednal, na základe obchodných podmienok je posudzovaný aj ako “Objednávateľ“. V prípade, že objednávku na vzdelávaciu aktivitu realizovala iná osoba/zástupca spoločnosti a Objednávateľ teda nie je priamym účastníkom kurzu, Objednávateľ je povinný o obchodných podmienkach a organizačných pokynoch Účastníka kurzu oboznámiť.

 Otvorený termín – verejne dostupný termín kurzu zverejnený na webových stránkach Poskytovateľa pri detaile kurzu. Tieto termíny sa menia v závislosti od záujmu a času. Zo strany Objednávateľa je potrebné verejne otvorené termíny rešpektovať. Otvorený termín kurzu sa plánuje otvárať a Objednávateľ môže zaslať objednávku už od jednej osoby. Realizácia vybraného termínu kurzu a garancia otvorenia kurzu je v tomto termíne podmienená prihlásením sa aspoň dvoch účastníkov na otvorený termín kurzu. V tom prípade sa v zmysle terminológie z “otvoreného termínu“ kurzu následne stáva  „garantovaný termín“, ktorý bude realizovaný.  Otvorený termín kurzu sa zväčša nerealizuje pre jednu prihlásenú osobu. Objednávateľ môže podať žiadosť na realizáciu otvoreného termínu, pokiaľ bude tento termín vyhovovať Poskytovateľovi, môže byť zverejnený na webových stránkach Poskytovateľa pri príslušnom kurze, ako garantovaný termín.

Otvorený skupinový kurz – je verejný kurz, verejná vzdelávacia a skupinová aktivita, na ktorú bol na webovej stránke Poskytovateľa vypísaný konkrétny a záväzný termín. Otvorený skupinový kurz je realizovaný výhradne v prenajatých priestoroch poskytovateľa, je zložený z lektora kurzu a účastníkov, ktorí sa prihlasovali samostatne alebo po skupinách. Na otvorený skupinový kurz môže svoju prihlášku poslať osoba vo veku od 18 rokov a Poskytovateľ bude túto vzdelávaciu aktivitu realizovať podľa jasne definovanej a verejne prístupnej učebnej osnovy. Pri otvorených skupinových kurzoch sa osnova a obsah kurzu neprispôsobuje jednotlivcom, avšak lektor kurzu sa môže venovať v rámci času individuálnym otázkam účastníkov kurzu. Objednávateľ sa zaväzuje absolvovať predmetnú vzdelávaciu aktivitu podľa vopred stanovej učebnej osnovy, zverejnenej pri detaile kurzu na webovej stránke našej spoločnosti. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť priebeh kurzu a prispôsobovať ho k spokojnosti účastníkov po ich vzájomnej diskusii a komunikácii, a tým naplniť učebnú osnovu otvoreného skupinového kurzu minimálne na 90% z verejne prístupnej učebnej osnovy kurzu.  Typy otvorených kurzov sú nasledovné: denný kurz, ktorý začína o 9:00 hod.  a končí o 15:00 hod., pričom obsahuje obednú prestávku v dĺžke 1 hodina,  večerný kurz, ktorý začína o 16:00 hod. a končí o 20:00 hod. alebo víkendový kurz, ktorý sa realizuje v sobotu a v nedeľu, začína o 9:00 hod.  a končí o 14:00 hod., pričom neobsahuje obednú prestávku.

 Uzatvorený (uzavretý) skupinový kurz – uzatvorená a súkromná vzdelávacia aktivita, ktorej objednávka bola realizovaná Objednávateľom výhradne pre účastníkov spoločnosti Objednávateľa. Termín realizácie uzatvoreného skupinového kurzu nie je zverejnený na webových stránkach Poskytovateľa. Vzdelávacia aktivita sa bude realizovať na vopred dohodnutom mieste, v priestoroch Poskytovateľa alebo Objednávateľa a vo vopred stanovenom čase. V prípade realizácie kurzu v priestoroch Objednávateľa je Objednávateľ plne zodpovedný za technické vybavenie, ktoré sa vyžaduje a bude nevyhnutné pri výučbe (notebooky/počítače pre účastníkov, dataprojektor v školiacej miestnosti, internetové pripojenie a pod.). Kurz sa bude realizovať podľa jasne definovanej učebnej osnovy v rámci štandardnej ponuky Poskytovateľa, alebo podľa inej, vopred dohodnutej, upravenej učebnej osnovy. Objednávateľ si môže potrebnú školiacu techniku vyžiadať od Poskytovateľa a následne zodpovednosť za technické zabezpečenie pripadne na Poskytovateľa. V takomto prípade je Objednávateľ povinný zabezpečiť priestor na výučbu vrátanie dostatočného počtu elektrických zásuviek a predlžovacích káblov (pre každý dodaný notebook 1 zásuvka) a prístup na internet pre notebooky Poskytovateľa. V prípade nefunkčnej techniky alebo iných technických problémov zo strany Objednávateľa, Poskytovateľ nie je povinný nahrádzať zameškaný čas, ktorý bol určený na výučbu. V prípade, že je za techniku zodpovedný Poskytovateľ, akékoľvek technické problémy, časové zdržanie vzdelávacej aktivity je Poskytovateľ povinný nahradiť a takto zameškaný čas doplniť.

Počítačový tábor –vzdelávacia aktivita určená pre deti od 10 do 18 rokov. Počítačový tábor vlastne je verejný skupinový kurz určený pre deti a mládež, na ktorú bol na webstránke poskytovateľa vypísaný konkrétny a záväzný termín a ktorá je realizovaná výhradne v prenajatých priestoroch poskytovateľa, zložená z lektora kurzu a detí – účastníkov kurzu (ďalej ako účastník kurzu) o maximálnom počte 12 osôb. Na otvorený skupinový kurz môže svoju prihlášku poslať rodič alebo zákonný zástupca účastníka dieťaťa. Poskytovateľ bude túto vzdelávaciu aktivitu – kurz realizovať podľa jasne definovanej a verejnej učebnej osnovy a to v čase od 8:00 do 16:00. Objednávateľ sa zaväzuje preberať a viesť túto vzdelávaciu aktivitu podľa učebnej osnovy zverejnenej pri detaile tábora. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť priebeh počítačového tábora a prispôsobovať podľa vlastného uváženia k spokojnosti účastníkov tábora.

Garantovaný termín – označenie  otvoreného kurzu, ktorý bude realizovaný, pretože na takto označený termín kurzu je prihlásený dostatočný počet účastníkov, tzn. minimálne dvaja účastníci. V prípade, že sa prihlásení účastníci z daného termínu kurzu odhlásia a na garantovaný termín kurzu zostane prihlásený iba jeden účastník, môže byť garantovaný termín spätne označený ako otvorený, prípadne úplne zrušený. V prípade akýchkoľvek nepredvídateľných okolností ako napríklad choroba lektora, technická porucha alebo iný závažný problém, si Poskytovateľ  vyhradzuje právo zrušiť alebo preložiť  termín kurzu, ktorý je označený ako garantovaný termín.

 Zľavnený termín – označenie termínu kurzu, ktorý je oproti pôvodnej cene kurzu zlacnený a pre tento konkrétny termín kurzu Poskytovateľ ponúka výhodnejšiu cenu. Poskytovateľ označí vo svojej ponuke konkrétne termíny so zľavou tzv. “lastminute” a Objednávateľ môže túto zvýhodnenú cenu využiť pri svojej objednávke. Zverejnená zľava bude Objednávateľovi poskytnutá iba v prípade, že je objednávka možná a na zľavnenom termíne kurzu je dostatočný počet voľných miest. Takáto zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami, pokiaľ Poskytovateľ nerozhodne inak.

Konzultácia – konzultácia je vzdelávanie vo formáte jeden lektor a jeden účastník, v prípade požiadavky Objednávateľa maximálne dvaja účastníci. Konzultácie prebiehajú formou diskusie a kladenia otázok priamo lektorovi, ktorý sa bude k týmto otázkam vyjadrovať podľa najlepšieho vedomia, a to vo vopred dohodnutom a definovanom čase. Zrozumiteľné otázky je potrebné pripraviť vopred, Objednávateľ otázky zašle v dostatočnom časovom predstihu Poskytovateľovi, ktorý otázky dostúpi lektorovi. Výber lektora je v kompetencii Poskytovateľa. Dĺžku trvania konzultácie je potrebné stanoviť vopred, pred vytvorením objednávky. V prípade navýšenia času konzultácie zo strany Objednávateľa bude Objednávateľovi dodatočne fakturovaná každá začatá hodina konzultácie nad rámec objednávky v zmysle dohodnutej ceny za hodinu konzultácie. Konzultácia môže byť ukončená predčasne aj pred uplynutím objednaného času v prípade, že si to žiada Objednávateľ, napríklad ak sa vyčerpá konzultovaná téma. Reklamácia konzultácie, storno objednávky alebo nespokojnosť s priebehom konzultácie, nespokojnosť s lektorom alebo výhrady voči odbornosti lektora musia byť oznámené v prvej začatej hodine konzultácie. Po tomto čase nemusí Poskytovateľ reklamáciu uznať. Pri reklamácii konzultácie musí Objednávateľ písomne uviesť konkrétne fakty a nespochybniteľné dôvody vzniknutej nespokojnosti.

Individuálny kurz – vzdelávacia aktivita vo formáte jeden lektor a jeden účastník, podľa požiadavky Objednávateľa maximálne dvaja účastníci. Individuálny kurz má rovnaké pravidlá ako “Otvorený skupinový kurz“, a teda neprebieha formou kladenia otázok priamo lektorovi. Individuálny kurz prebieha štandardne v zmysle zverejnenej učebnej osnovy objednaného kurzu, ale učebná osnova môže byť po vzájomnej dohode Objednávateľa a Poskytovateľa zmenená. Zmena učebnej osnovy musí byť obojstranne potvrdená aspoň 5 dní pred začiatkom vzdelávacej aktivity. Reklamácia individuálneho kurzu, storno objednávky, nespokojnosť s priebehom individuálneho kurzu, nespokojnosť s lektorom alebo výhrady voči odbornosti lektora musia byť oznámené v prvej začatej hodine kurzu. Po uvedenom čase nemusí Poskytovateľ reklamáciu uznať. Pri reklamácii predmetnej vzdelávacej aktivity musí Objednávateľ písomne uviesť konkrétne fakty a nespochybniteľné dôvody vzniknutej nespokojnosti.

Vzdelávacia aktivita – spoločné pomenovanie pre otvorený skupinový kurz, uzatvorený skupinový kurz,  konzultáciu alebo individuálny kurz. V texte obchodných podmienok sa môže pre všetky uvedené formy vzdelávania používať aj termín “kurz” alebo “školenie”.

Balík kurzov – pomenovanie vzdelávacej aktivity, ktorá obsahuje pod uceleným názvom viacero kurzov za zvýhodnenú cenu. Balík kurzov je z pohľadu počtu kurzov pevne stanovaný a nemenný, Objednávateľ jeho zloženie prijíma ako jeden celok. Ak  je pred potvrdením objednávky zo strany Objednávateľa dohodnutá a komunikovaná zmena, ktorá je odsúhlasená Poskytovateľom, môže byť zloženie balíka individuálne upravené. Po potvrdení takejto individuálnej objednávky sa balík kurzov a jeho zloženie stáva nemenné.

Živý online kurz – označenie termínu kurzu, ktorý bude realizovaný bez fyzickej prítomnosti účastníka v počítačovej učebni a bude prebiehať naživo online audio vizuálnou formou. Účastník kurzu bude pripojený k vzdelávacej aktivite – ku kurzu cez svoj počítač (tablet, smartfón) a na pripojenie bude používať vlastné internetové pripojenie. Na spojenie sa používa pre účastníka bezplatný multiplatformový software na prenos skupinového videohovoru, kde sa používa kamera aj mikrofón. Pri niektorých kurzoch sa používa aj bezplatný multiplatformový software na pripojenie vzdialenej plochy tzv. “virtuálna učebňa“, kde účastník kurzu môže používať náš predinštalovaný software, jeho prácu v nej kontroluje lektor a obraz virtuálnej učebne je zdieľaný s lektorom. Účastník kurzu zodpovedá za svoje technické vybavenie, bežné počítačové zručnosti a dostatočne rýchle a stabilné internetové pripojenie. Účastník kurzu by mal používať počas kurzu kameru aj mikrofón a počas kurzu má mať dostatočný priestor a kľud pre zvládnutie výuky. Používanie kamery je samozrejme dobrovoľné, avšak pre lektora kurzu to môže byť dôležité, takže je v tomto prípade kamera odporúčaná. Pred realizáciou online kurzu je možné telefonické spojenie s technikom našej spoločnosti a osobné overenie vašej techniky a pomoc s inštaláciou softwaru na videohovor, ale aj vyskúšanie si virtuálnej učebne. Organizátor kurzu nenesie počas online kurzu zodpovednosť za technické nedostatky pri nedostatočnej príprave pred online kurzom, nevyskúšaní si technického zabezpečenia účastníkom ešte pred kurzom a odignorovaní výzvy na prípravu. Živé online kurzy sa realizujú ako denné kurzy, večerné, víkendové, firemné, uzatvorené kurzy, alebo aj ako individuálne kurzy. Ak sa účastník kurzu pripojí do online kurzu neskôr, ako je jeho plánovaný začiatok – viac ako 15 minút po jeho začiatku, či prestávke, prípadne bude mať pravidelné technické problémy, či vypadávanie internetu – lektor nie je povinný, ani kompetentný počas kurzu tieto technické nedostatky odstraňovať.

Múdra karta – vzdelávací produkt a označenie ročného predplatného na vybrané termíny kurzov ponuky Poskytovateľa. Na Múdru kartu si nemožno nárokovať a jej predaj je limitovaný, a to len v určitom období a v určitej kapacite, ktorú vopred určí Poskytovateľ. Múdra karta sa objednáva výhradne cez objednávkový formulár na adrese www.itlearning.sk, v sekcii Múdra karta a po úhrade objednávky má platnosť 365 dní od dňa úhrady/aktivácie. Múdra karta má 3 typy/varianty, pričom typ karty si určuje Objednávateľ pri objednávke Múdrej karty. Poskytovateľ bezodkladne poskytne Objednávateľovi jeho jedinečné číslo karty a PIN kód. Objednávateľ si pomocou týchto údajov môže vyberať dostupné termíny kurzov určené pre Múdru kartu a prihlasovať tak seba – osobu uvedenú ako „Držiteľ karty“ (Múdra karta variant „JA“), osoby priradené ku karte – uvedené ako „Držiteľ karty“, „2. Držiteľ karty“ a „3. Držiteľ karty“ (Múdra karta variant „MY“) alebo zamestnancov spoločnosti, na ktorú bola karta vydaná (Múdra karta variant „BENEFIT“). Objednávateľ Múdrej karty za tieto objednávky už neplatí žiadny ďalší poplatok.  Počas obdobia platnosti Múdrej karty ju môže kupujúci využívať opakovane, a teda na objednávky kurzov v neobmedzenom počte pri dodržaní podmienok – (viď. bod č. 33 – Objednávka termínu kurzu s Múdrou kartou). Držiteľ Múdrej karty môže počas obdobia platnosti objednávať aj iné termíny kurzov, skupinové kurzy alebo individuálne kurzy, avšak za cenu uvedenú na webovej stránke našej spoločnosti alebo za cenu uvedenú v cenovej ponuke.

3. Spracovanie osobných údajov

Poskytovateľ spracúva osobné údaje Účastníka kurzu a Objednávateľa kurzu v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie služby (meno, priezvisko), na účely kontaktovania Účastníka kurzu alebo Objednávateľa v nutnom prípade (napr. náhle zrušenie kurzu, kontaktovanie Účastníka v prípade, že sa na kurz neohlásene nedostaví, atď.) v rozsahu telefónne číslo a e-mail) a na účely fakturácie (fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, IBAN, atď.). V prípade, že sa kurz koná on-line formou, bude e-mail jednotlivých Účastníkov kurzov zdieľaný, a to v pozvánke na on-line kurz a v rámci on-line kurzu (videokonferencie) počas jeho prebiehania. Vyššie uvedené údaje Poskytovateľ spracováva iba na dobu nevyhnutnú, maximálne však 3 roky od ich získania. Účastník môže požiadať o úpravu alebo výmaz svojich údajov, prípadne o zaslanie informácie o rozsahu údajov, ktoré o ňom Poskytovateľ spracováva písomne na adresu Poskytovateľa.

4. Prihlasovanie sa na kurz

Prihlásiť sa na vzdelávaciu aktivitu je možné formou on-line prihlášky na webstránke www.itlearning.sk, e-mailom na adresu info@itlearning.sk, poštou na adresu Poskytovateľa alebo osobne v priestoroch Poskytovateľa. Prihlásenie sa na kurz je záväzné, v prípade potreby zrušenia účasti alebo nedostavenia sa na kurz vstupujú do platnosti storno podmienky, ktoré sú súčasťou týchto obchodných podmienok. Prihlásením sa na kurz zároveň Objednávateľ vyjadruje, že sa s obchodnými podmienkami a storno podmienkami Poskytovateľa oboznámil, a že s nimi bez výhrady súhlasí.

5. Úhrada kurzu, platobné podmienky

Platbu za objednávku vzdelávacej aktivity je nutné uhradiť najneskôr v prvý deň konania prvého kurzu, a to aj v prípade, že do objednávky Objednávateľ zadal viacero položiek a má záujem uplatniť si množstevnú zľavu. Úhradu je nutné zrealizovať v hotovosti na mieste konania kurzu alebo prevodným príkazom na základe vystavenej proforma faktúry.

V prípade, že Objednávateľ zvolí možnosť úhrady objednávky prevodným príkazom, automaticky sa mu vystavuje proforma faktúra, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr v deň splatnosti, avšak najneskôr jeden deň pred začatím prvého školenia z objednávky. Pokiaľ nebude proforma faktúra uhradená a Objednávateľ sa vopred nedohodne inak, môže byť jeho miesto na kurze nahradené iným účastníkom.

V prípade, že Objednávateľ neakceptuje úhradu proforma faktúrou, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi  prostredníctvom e-mailu na adresu info@itlearning.sk alebo telefonicky na t. č. +421 2 4920 3080 a zároveň poslať formálnu objednávku školenia podpísanú osobou, ktorá má kompetenciu podpisovať objednávky v mene spoločnosti Objednávateľa. Na základe tejto informácie a formálnej objednávky bude Objednávateľovi  vystavená faktúra po skončení školenia, so splatnosťou podľa vzájomnej dohody, spravidla 7 dní. Upozorňujeme, že platba faktúrou po skončení školenia je možná iba pre firmy – právnické osoby, nie pre fyzické osoby a živnostníkov. Zároveň si vyhradzujeme právo zamietnuť platbu po skončení školenia, a to najmä z dôvodu, že Objednávateľ nemá u nás obchodnú históriu, že spoločnosť Objednávateľa je dlžníkom vo verejných registroch (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Daňový úrad, atď.), prípadne ak Objednávateľ v minulosti neuhradil v lehote splatnosti nami vystavené faktúry.

Pokiaľ Objednávateľ neuhradí proforma faktúru v stanovenom termíne, bude mu automaticky po skončení školenia táto proforma faktúra stornovaná a vystavená riadna faktúra – daňový doklad so splatnosťou 7 dní. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je Poskytovateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pričom pod pojmom prvý deň omeškania sa rozumie deň splatnosti proforma faktúry, ktorá mu bola vystavená, ak mu táto bola vystavená. Toto ustanovenie je v súlade s §369 ods. 1 písm. c) Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Všetky ďalšie podmienky ohľadne úhrady, resp. neuhradenia pohľadávky sa riadia Obchodným zákonníkom podľa jeho aktuálne platnej novely.

6. Faktúry, daňové doklady

Faktúra – daňový doklad, ktorý bude Objednávateľovi vystavený na základe úhrady do 15 dní od pripísania úhrady na bankový účet Poskytovateľa. V prípade, že bola Objednávateľovi schválená platba po ukončení kurzu, faktúra mu bude vystavená v deň skončenia kurzu so 7-dňovou splatnosťou. V odôvodnených prípadoch a na základe vzájomnej dohody môže byť doba splatnosti faktúry upravená. Všetky faktúry sa zasielajú e-mailom na adresu, ktorú Objednávateľ zadá pri objednávke kurzu. Faktúry sa posielajú vo formáte PDF bez hesla a sú opatrené pečiatkou a podpisom osoby, ktorá faktúru vystavila. V prípade, že má Objednávateľ záujem o zaslanie originálu faktúry poštou, je povinný informovať o tejto skutočnosti informačnú kanceláriu na e-mailovej adrese: info@itlearning.sk alebo telefonicky na t. č. +421 2 4920 3080. Ak Objednávateľ nepožiada o zaslanie originálu faktúry, má sa za to, že Objednávateľ bez výhrad akceptuje spôsob, akým Poskytovateľ vystavuje a zasiela elektronické faktúry.

7. Zmena ceny termínu vzdelávacej aktivity

Cena termínu vzdelávacej aktivity kurzu sa môže meniť v závislosti od blížiaceho sa termínu realizácie kurzu, či v závislosti od počtu účastníkov. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny termínu kurzu počas jeho zverejnenia na webovej stránke našej spoločnosti. Objednávateľ svojou objednávkou súhlasí s cenou termínu kurzu, ktorá je platná v čase vytvorenia a odoslania objednávky. Pri zvýšení ceny kurzu sa už potvrdený a objednaný termín kurzu nebude dodatočne upravovať a cena kurzu uvedená v objednávke zostáva platná. Na základe uvedeného sa v tomto prípade cena za kurz nebude navyšovať pre už potvrdené a spracované objednávky. Taktiež však nie je možné uplatňovať vyššiu zľavu na potvrdenú objednávku s konkrétnym termínom v prípade, že sa cena objednaného termínu kurzu zníži oproti cene, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky Objednávateľa.

8. Objednávky cez webové stránky našich partnerov a tretích strán

Pre objednávky kurzov a termínov zverejnených na iných webových stránkach nezaručujeme aktuálnosť a správnosť údajov, ako sú termíny, či ceny konkrétnych kurzov. V prípade, že sa budú odlišovať termíny a ceny kurzov, platia tie, ktoré sú uvedené pri kurzoch na webstránkach Poskytovateľa.

9. Služba PLUS+ a PLUS Business a ich aktivácia

K akémukoľvek termínu otvoreného skupinového kurzu je možné dokúpiť si aj balík výhod, označovaný ako „Služba PLUS+“. Výhody, ktoré zo služby PLUS+ vyplývajú, môže Objednávateľ využívať až po úhrade poplatku za službu PLUS+. Služba PLUS+ teda nie je aktívna iba jej objednaním, ale stáva sa aktívnou až jej úhradou. Ak je úhrada objednávky zadaná na hotovosť a Objednávateľ uhradí poplatok za kurz a za službu PLUS+ pred realizáciou kurzu, výhody služby PLUS+ začnú plynúť až od tohto momentu. Objednávku kurzov so službou PLUS+ je možné rozdeliť na objednávku kurzov a objednávku služby PLUS+ tak, aby bolo možné kombinovať platbu za kurzy v hotovosti v deň kurzu a platbu služby PLUS+ prevodným príkazom vopred, a tým čerpať výhody služby PLUS+ pred začatím kurzu. Poplatok za aktiváciu služby PLUS+ je vždy 9% zo základnej cenníkovej ceny kurzu alebo v prípade balíka kurzov z ceny balíka kurzov. Poplatok za službu PLUS+ nie je možné počítať zo zľavnenej ceny kurzu/kurzov.

Poplatok za aktiváciu služby PLUS Business je 15% z celkovej ceny objednávky kurzov. Služba PLUS Business je určená ako doplnková a nepovinná služba, ktorá môže byť aplikovaná na firemné uzatvorené skupinové školenia od 5 osôb, ktoré sú realizované v priestoroch zákazníka alebo v počítačových učebniach našej spoločnosti.

10. Balíky kurzov, štúdium a objednávky cez program KOMPAS+

Balík kurzov alebo štúdium je definovaný ako viacero kurzov v jednej objednávke pod novým názvom balíka. Tento balík kurzov má vždy nižšiu cenu, ako je súčet cien všetkých kurzov. Na balíky kurzov sú naviazané zľavy, ktoré sú pevne určené. V balíku kurzov nie je možné meniť, pridávať alebo odoberať čiastkové kurzy po jeho objednaní a po zaradení účastníka na jednotlivé termíny kurzov. Termíny kurzov je vzhľadom na obchodné podmienky možné zmeniť, ale zmeny obsahu samotného balíka nie sú možné. Balík kurzov je možné meniť a upravovať individuálne, podľa požiadaviek Objednávateľa, a to pred odoslaním objednávky.

11. Absolvovanie a realizácia otvoreného skupinového kurzu

Každý termín kurzu má svoju dĺžku trvania. Tieto dni kurzov nadväzujú bezprostredne za sebou, a to v denných, večerných a víkendových termínoch, pokiaľ zmena nie je vopred zverejnená na webovej stránke našej spoločnosti (z dôvodu sviatku, plánovanej odstávky elektrickej energie a pod.). Víkendové kurzy prebiehajú vždy v sobotu a v nedeľu, ak je dĺžka kurzu  viac ako 2 dni, kurz pokračuje nasledujúcu sobotu, ak nie je stanovené inak. V ojedinelých prípadoch môže byť termín kurzu rozložený na dni, ktoré neprebiehajú za sebou alebo môže byť kurz rozložený na nepravidelné víkendy. Táto informácia bude pri danom termíne komunikovaná s účastníkmi kurzov. Účastník kurzu by mal vo vlastnom záujme absolvovať všetky dni kurzu a mal by prísť včas na začiatok kurzu – denné a víkendové kurzy začínajú o 9:00 hod., večerné o 16:00 hod. Ak sa účastník na niektorý deň nedostaví alebo bude nútený z niektorej časti kurzu odísť, nebude mu vrátená žiadna finančná čiastka za kurz, ani prepočítavaná alikvotná hodnota za neúčasť. V prípade, že účastník nebude mať aktívnu službu PLUS+, účastníkovi nebude ponúknutý bezplatný termín na  dokončenie kurzu, resp. zopakovanie si časti kurzu, ktorú neabsolvoval. Účasť na kurze nie je povinná a každá objednávka má iba jeden termín. Účastník zodpovedá za rezerváciu svojho času na vzdelávanie v objednanom termíne. V prípade objednávky školenia so zľavou 40% a viac nie je možná zmena termínu školenia.

Zmena termínu vzdelávacej aktivity je oficiálne akceptovateľná iba písomnou formou zaslanou e-mailom na adresu info@itlearning.sk, a to minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávacej aktivity. Telefonické nahlásenie zmeny má iba informatívny charakter a bez následného zaslania požadovanej zmeny e-mailom nebude akceptované, pričom v prípade neúčasti účastníka sa to bude považovať za neúčasť na termíne vzdelávacej aktivity.

V prípade, že Objednávateľ má aktívnu službu PLUS+, môže Objednávateľ kedykoľvek požiadať o náhradný termín kurzu, ktorý mu bude ponúknutý do 5 pracovných dní. Účastník teda môže absolvovať kurz v novom termíne v plnej dĺžke alebo iba v čase, či dňoch, ktoré účastníkovi vyhovujú.

12. Konanie otvorených skupinových kurzov

Poskytovateľ si vyhradzuje právo presunúť konanie kurzu pri vzniknutej situácii, ktorú nemôže ovplyvniť (napr. výpadok lektora pri vážnej chorobe, poruchy dodávky elektrického prúdu, internetu a pod.). V takomto prípade o uvedenej skutočnosti Poskytovateľ bezodkladne informuje účastníkov kurzu a dohodne sa na náhradnom termíne kurzu, ktorý je akceptovateľný pre obidve strany.

Poskytovateľ si taktiež vyhradzuje právo presunúť kurz na iný termín pri nedostatočnom počte prihlásených účastníkov. Účastníkovi môže byť ponúknutý individuálny kurz, ktorý sa na základe spoločnej dohody s Poskytovateľom časovo skráti vzhľadom na to, že sa účastníkovi lektor po celú dobu školenia venuje individuálne. Ponúknutý individuálny kurz môže byť účastníkovi buď skrátený, alebo v prípade, že to vzdelávacia aktivita neumožňuje, takýto kurz bude zrealizovaný v plnej dĺžke s tým, že Poskytovateľ určí výšku doplatku za individuálny kurz. O možnosti realizovať vzdelávaciu aktivitu v skrátenom režime rozhoduje výlučne Poskytovateľ. V prípade, že účastník o individuálny kurz nemá záujem alebo nesúhlasí s doplatkom za individuálny kurz, bude mu ponúknutý náhradný termín voľného kurzu. Ak by akákoľvek zmena termínu zo strany poskytovateľa účastníkovi nevyhovovala, bude Objednávateľovi objednávka stornovaná a uhradená platba bude vrátená v plnej výške.

13. Preplatenie nákladov zákazníka

V prípade zrušenia objednaného termínu kurzu zo strany Poskytovateľa v lehote neskôr, ako 3 pracované dni pred začiatkom vzdelávacej aktivity, ak má Objednávateľ objednávku uhradenú spolu s poplatkom za službu PLUS+, Poskytovateľ preplatí Objednávateľovi všetky opodstatnené a preukázateľne náklady, ktoré sú spojené s absolvovaním kurzu účastníkom. Náklady budú preplatené zo strany Poskytovateľa maximálne do výšky ceny objednaného a zo strany Poskytovateľa zrušeného termínu vzdelávacej aktivity. O preplácanie nákladov musí požiadať Objednávateľ do 3 pracovných dní od oznámenia zrušenia termínu vzdelávacej aktivity zo strany Poskytovateľa. V tejto lehote je Objednávateľ povinný poskytnúť a dodať k nahliadnutiu originál daňových dokladov osobne, alebo ich zaslať e-mailom na adresu info@itlearning.sk ako dôkaz o úhrade objednaných služieb zo strany Objednávateľa. Na základe uvedeného je potrebné dokázať tak stratu, ktorá Objednávateľovi vznikla zrušením termínu kurzu Poskytovateľom. Na adekvátne náklady bude vystavený dobropis a v lehote do 30 dní zo strany Poskytovateľa bude vrátená dohodnutá suma na dodané číslo účtu Objednávateľa. Medzi opodstatnené náklady patria lístky na medzimestskú dopravu, prenájom vozidla, lístky na mestskú hromadnú dopravu v Bratislave, použité pohonné hmoty spojené s cestovaním na miesto kurzu, storno poplatok ubytovacích nákladov aj so stravou. Preplácajú sa skutočné nálady, ktoré boli zo strany Objednávateľa preukázateľne uhradené tretej strane pred oznámením Poskytovateľa o zrušení termínu vzdelávacej aktivity.

14. Nespokojnosť účastníka so vzdelávacou aktivitou – reklamácia otvoreného skupinového kurzu

Pokiaľ by účastníkovi nevyhovoval priebeh vzdelávacej aktivity z dôvodu nespokojnosti s lektorom alebo pre iný dôvod, musí svoju sťažnosť a reklamáciu oznámiť v informačnej kancelárii Poskytovateľa v prvý deň vzdelávacej aktivity, najneskôr však do troch hodín od jej začatia (pri dennom a víkendovom kurze do 12:00 hod., pri večernom školení do 19:00 hod.). V tejto lehote oznámenia zo strany Objednávateľa alebo účastníka platí tzv. „garancia spokojnosti“, pričom účastníkovi kurzu budú ponúknuté nasledovné možnosti riešenia reklamácie:

 • náhradný termín objednaného (a uhradeného) školenia
 • náhradný termín s iným lektorom
 • iný alebo podobný kurz s doplatkom objednávateľa
 • vrátenie plnej sumy za vzdelávaciu aktivitu, a to dobropisom v lehote do 30 dní od reklamácie

 

Sťažnosti a reklamácie po tejto lehote sa akceptujú iba v písomnej podobe zaslanej na adresu sídla Poskytovateľa a budú riešené v reklamačnom konaní, pričom výsledok reklamácie bude Objednávateľovi oznámený do 30 dní od podania reklamácie. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť účastníkovi kurzu ďalší bezplatný termín na jeho opakovanie. Termín bezplatného kurzu je stanovený na základe obsadenosti kurzov a vždy zo strany Poskytovateľa.

15. Príchod na otvorený skupinový kurz

Dochvíľnosť a presný príchod na kurz je potrebné brať vážne, Poskytovateľ si vyhradzuje právo akceptovať  meškanie maximálne 15 minút. Väčšie meškanie účastníka je závažnejšou okolnosťou pri posudzovaní prípadnej sťažnosti na kurz. Pokiaľ účastník mešká na kurz viac ako 15 minút, lektor sa nemôže z časových dôvodov vrátiť k predchádzajúcej časti kurzu, inštaláciám softwaru, nastaveniam školiacej techniky a k už prebranej učebnej osnove kurzu. Pri väčšine kurzov je dôležitá úvodná diskusia a spomínaná inštalácia softwaru. Dobiehanie a neskoré inštalácie oberajú ostatných účastníkov školenia o čas, preto je včasný príchod dôležitý a na základe uvedeného môže neskorý príchod narušiť absolvovanie kurzu. Skupinové kurzy sú podmienené včasným príchodom a začiatkom. Poskytovateľ a jeho lektori si vyhradzujú právo nepreberať a neopakovať preberané učivo s účastníkmi, ktorí prišli na školenie neskôr.

16. Bezplatné opakovanie otvoreného skupinového kurzu

Poskytovateľ umožňuje účastníkom bezplatné opakovanie kurzu. Opakovať kurz môžu účastníci – samoplatcovia, a taktiež umožňujeme opakovanie kurzov firemným zákazníkom. Bezplatným opakovaním kurzu sa rozumie opakované absolvovanie kurzu, ktorý účastník v našom školiacom stredisku už jedenkrát absolvoval. Bezplatné opakovanie kurzu má pomôcť našim účastníkom, ktorí nepochopili alebo nestihli zvládnuť prednášanú tému na prvý raz, nestihli si všetko zapísať, poznamenať alebo si jednoducho chcú pozrieť kurz ešte raz. Možnosť bezplatného opakovania kurzu sa nevzťahuje na účastníkov, ktorí neprišli na kurz v pôvodne stanovenom termíne daného kurzu. Ponuka opakovania kurzov je určená pre účastníkov, ktorí sa zúčastnili kurzu v pôvodnom termíne a absolvovali z kurzu viac ako 90%. Možnosť bezplatného opakovania kurzu sa nevzťahuje na tie kurzy, ktoré boli zakúpené so zľavou 40% a viac. Balíky kurzov nie je nutné opakovať ako celok, je možné opakovať iba jednotlivé kurzy.

17. Podmienky uplatnenia bezplatného opakovania bez aktívnej služby PLUS+ do 30 dní

O možnosť bezplatného opakovania kurzu môže účastník požiadať najneskôr do 30 dní po skončení kurzu. Bezplatné opakovanie sa vzťahuje iba na absolvovanie otvoreného skupinového kurzu. Účastník musí svoju požiadavku na opakovanie kurzu zaslať e-mailom na adresu info@itlearning.sk, následne bude účastníkovi zo strany školiaceho strediska ponúknutý vždy najbližší aktuálny garantovaný termín na presne taký typ kurzu (denný, večerný alebo víkendový), aký mal zakúpený.

18. Podmienky uplatnenia opakovania kurzu bez aktívnej služby PLUS+ do jedného kalendárneho roka

O možnosť bezplatného opakovania kurzu môže účastník požiadať aj po uplynutí 30-dňovej lehoty od skončenia kurzu, najneskôr však do jedného kalendárneho roka. V takomto prípade je možné absolvovať kurz znova, pričom záujemcovi o opakovanie kurzu bude poskytnutá zľava vo výške 90% z aktuálnej cenníkovej ceny opakovaného kurzu a účastník doplatí zvyšných 10% z aktuálnej cenníkovej ceny opakovaného kurzu platnej v deň objednania opakovaného kurzu. Termín kurzu si hľadá a vyberá účastník sám na webových stránkach Poskytovateľa pri konkrétnych kurzoch. Na zvolený kurz sa môže prihlásiť najskôr 7 dní pred začiatkom kurzu, a to e-mailom na adrese info@itlearning.sk. Účastníkovi bude spracovaná nová objednávka, v ktorej mu bude uplatnená 90% zľava. Účastník sa môže prihlásiť iba v prípade, že je na webovej stránke Poskytovateľa uvedený termín zverejnený ako garantovaný termín a na termíne kurzu je dostatočný počet voľných miest. Termíny na opakovanie kurzov zákazníkom Poskytovateľ nezasiela, ani zákazníkom nestráži možné voľné termíny. Možnosť bezplatného opakovania kurzu je výlučne v iniciatíve zákazníka.

19. Podmienky uplatnenia opakovania kurzu od jedného do dvoch kalendárnych rokov bez aktívnej služby PLUS+

O možnosť bezplatného opakovania kurzu môže účastník požiadať aj po uplynutí doby jedného roka od skončenia kurzu. V takomto prípade je možné absolvovať kurz znova, pričom účastníkovi – záujemcovi o opakovanie kurzu bude poskytnutá zľava vo výške 70% z aktuálnej cenníkovej ceny opakovaného kurzu a pri objednávke opakovaného kurzu účastník doplatí zvyšných 30% z aktuálnej cenníkovej ceny opakovaného kurzu platnej v deň objednania opakovaného kurzu. Termín kurzu si hľadá a vyberá účastník sám na webstránkach Poskytovateľa pri konkrétnych kurzoch. Na zvolený kurz sa účastník môže prihlásiť najskôr 7 dní pred začiatkom kurzu, a to e-mailom na adrese info@itlearning.sk. Účastníkovi bude spracovaná nová objednávka, v ktorej mu bude uplatnená 70% zľava. Účastník sa môže prihlásiť iba v prípade, že na webovej stránke Poskytovateľa je uvedený termín zverejnený ako garantovaný termín a na termíne kurzu je dostatočný počet voľných miest. Termíny na opakovanie kurzov zákazníkom Poskytovateľ nezasiela, ani zákazníkom nestráži možné voľné termíny. Možnosť bezplatného opakovania kurzu je výlučne v iniciatíve zákazníka.

20. Podmienky uplatnenia opakovania kurzu s aktívnou službou PLUS+

Pri objednávke kurzov s doplnkovou službou PLUS+ je lehota na bezplatné opakovanie kurzu až 2 roky odo dňa skončenia kurzu. Nový termín kurzu si musí účastník objednať e-mailom na adrese info@itlearning.sk vopred a môže si vybrať iba z ponuky termínov, ktoré sú na webstránkach Poskytovateľa zverejnené ako garantované termíny. Uvedená lehota 2 roky na zopakovanie kurzu je myslená ako lehota, v ktorej je nutné opakovaný kurz absolvovať. Poskytovateľ ponúkne zákazníkovi najviac 3 termíny na opakované absolvovanie kurzu.

Zákazník by sa mal ponúknutým termínom nových kurzov prispôsobiť. 3 ponúknuté termíny na bezplatné opakovanie kurzu môžu byť zo strany zákazníka odmietnuté, no v takom prípade si Poskytovateľ vyhradzuje právo ďalšie termíny neponúknuť a Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie benefitu na bezplatné opakovanie, a to aj v prípade, že zákazník má aktívnu službu PLUS+.

 21. Prihlasovanie účastníkov a objednávka uzavretého skupinového kurzu

Pri objednávke uzavretého skupinového školenia platia rovnaké podmienky, ako podmienky uvedené v bode 4 týchto obchodných podmienok. Navyše je Objednávateľ povinný záväzne potvrdiť miesto kurzu, presnú adresu realizáciu kurzu a vopred definovať presný počet účastníkov. V prípade, že Objednávateľ plánuje vzdelávaciu aktivitu realizovať vo svojich priestoroch, a teda mimo priestorov Poskytovateľa, je povinný oboznámiť sa s odporúčanými podmienkami pre organizáciu kurzov a zabezpečenia vzdelávania. Podmienky sú uvedené na webových stránkach Poskytovateľa: https://www.itlearning.sk/externe-skolenia/. Objednávke uzavretého skupinového kurzu predchádza vypracovanie individuálnej cenovej ponuky zo strany Poskytovateľa. Po schválení cenovej ponuky zo strany Objednávateľa budú Poskytovateľom navrhnuté možné termíny realizácie kurzu, prípadne bude kurz realizovaný v termíne podľa požiadavky Objednávateľa.

22. Zmena počtu účastníkov pre objednávky uzavretého skupinového kurzu bez aktívnej služby PLUS Business

V prípade, že má Objednávateľ vytvorenú záväznú objednávku, Poskytovateľ sa zaväzuje ju plne rešpektovať a pripraviť vzdelávaciu aktivitu pre objednaný počet účastníkov. Od počtu účastníkov sa odvíja miesto realizácie školenia, počítačová miestnosť, lektor, počet materiálov, čas na vzdelávanie a v neposlednom rade aj cena za vzdelávaciu aktivitu. Znižovanie počtu účastníkov vedie ku zmene cenovej ponuky a zmene ceny za vzdelávaciu aktivitu, pretože sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude meniť aj množstevná zľava, pokiaľ bola uplatnená v cenovej ponuke. Bezplatnú zmenu počtu účastníkov smerom nadol a s tým súvisiace znižovanie počtu účastníkov Poskytovateľ plne rešpektuje najneskôr do 5 dní od začiatku konania vzdelávacej aktivity, avšak je možné znížiť počet účastníkov na minimálne 5 osôb. V zmysle uvedeného je minimálna hranica na realizáciu vzdelávacej aktivity bez ohľadu na reálny počet prítomných účastníkov vždy 5, pokiaľ nie je stanovené inak vo vypracovanej cenovej ponuke. Objednávateľ berie na vedomie, že znížením počtu účastníkov v procese po odoslaní objednávky sa môže meniť cena za osobu. Zníženie prítomného počtu účastníkov v deň kurzu na vzdelávacej aktivite nevedie automaticky ku zmene objednávky a Objednávateľ si neprítomnosťou nemôže nárokovať na náhradu vzdelávania pre neprítomných. Objednávateľ však môže obsadenie kurzu vyskladať do objednaného počtu z účastníkov podľa vlastného uváženia, a teda miesta na kurze sú prenosné – nie sú viazané na meno, Poskytovateľ plne rešpektuje zmenu mien účastníkov kurzu.

Navyšovanie počtu účastníkov je možné kedykoľvek, aj v deň realizácie kurzu so súhlasom Poskytovateľa. Po ukončení vzdelávania bude vystavená faktúra s doplatkom reflektujúcim pôvodnú cenu kurzu pre navýšený počet účastníkov. V prípade požiadavky na vystavenie faktúry po kurze, bude faktúra vystavená s uvedením reálneho počtu účastníkov. Objednávateľ tak nesie plnú zodpovednosť za počet účastníkov v skupine pri uzavretom skupinovom kurze.

Zmena počtu účastníkov, a teda tento bod obchodných podmienok je bezpredmetný v prípade, že má objednávateľ v cenovej ponuke položku vzdelávania definovanú ako „cenu za školiaci/tréningový deň“ alebo “cena za skupinu”. V danom prípade je cena kurzu stanovená bez ohľadu na počet účastníkov, kedy je možné znižovať alebo zvyšovať počet účastníkov v rámci hraničných počtov uvedených v cenovej ponuke podľa vlastného uváženia kedykoľvek s tým, že Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Poskytovateľa, aby ten bol schopný dodať dostatočný počet materiálov a techniky pre každého účastníka.

23. Zmena počtu účastníkov pre objednávky uzavretého skupinového kurzu s aktívnou službou PLUS Business

Bezplatnú zmenu počtu účastníkov Poskytovateľ plne rešpektuje najneskôr do 2 dní od začiatku konania vzdelávacej aktivity, avšak je možné znížiť počet účastníkov na minimálny počet 5 osôb. To znamená, že minimálna hranica na realizáciu vzdelávacej aktivity bez ohľadu na reálny počet prítomných účastníkov je vždy 5, pokiaľ nie je stanovené v cenovej ponuke inak. Nedostavením sa niektorých účastníkov na kurz, a teda prípadné zníženie počtu účastníkov v deň kurzu na vzdelávacej aktivite v prípade zakúpenej služby PLUS Business Poskytovateľ plne akceptuje. Objednávateľ si neprítomnosťou účastníkov môže nárokovať na náhradu vzdelávania pre neprítomných, a to bezodkladným objednaním nových termínov otvorených kurzov e-mailom na adrese info@itlearning.sk. Ak Objednávateľ prejaví záujem o ponuku otvorených termínov kurzov, Poskytovateľ takéto termíny Objednávateľovi ponúkne a zašle ich Objednávateľovi e-mailom. Objednávateľ môže na tieto ponúknuté termíny kurzov prihlásiť účastníkov, ktorí sa kurzu v pôvodnom termíne nezúčastnili. Prihlásiť je možné maximálne dvoch účastníkov na 1 termín otvoreného kurzu. Objednávateľ musí rešpektovať počet otvorených termínov a nahlásiť záujem do 3 dní od zaslania termínov zo strany Poskytovateľa. Vrátenie finančného rozdielu za  účastníkov, ktorí sa školenia nezúčastnili nie je možné ani v prípade, že Objednávateľ má aktívnu službu PLUS Business.

 24. Zmena a zrušenie termínu uzavretého skupinového kurzu

Zmena termínu realizácie vzdelávacej aktivity je bez poplatku možná najneskôr 7 dní od začiatku realizácie vzdelávacej aktivity. V prípade, že Objednávateľ má aktívnu službu PLUS Business, je táto lehota 2 dni. Po týchto lehotách nemusí byť zmena termínu zo strany Poskytovateľa akceptovateľná. Stanovenie výšky poplatku za zmenu termínu je výlučne v kompetencii Poskytovateľa a vyplýva z jeho aktuálnej vyťaženosti,  dostupnosti a vyťaženosti lektorov a jeho maximálna výška je 10% z celkovej ceny objednávky. Úplné zrušenie vzdelávacej aktivity môže byť spojené s poplatkom až do výšky 100% z celkovej objednávky a stanovenie výšky storno poplatku je výlučne v kompetencii Poskytovateľa, pričom jeho výšku sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom v termíne jej splatnosti.

 25. Realizácia uzavretého skupinového kurzu

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude v plnej miere rešpektovať objednaný termín zo strany Objednávateľa a vzdelávaciu aktivitu bude realizovať v dohodnutom a stanovenom termíne. Náklady spojené s dopravou, ubytovaním a stravným pre lektora sú v plnej v réžii Poskytovateľa a môžu byť zohľadnené v cenovej ponuke. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vzdelávaciu aktivitu presunúť na iný termín v prípade zasiahnutia vyššej moci, poruchy školiacej techniky, nepriaznivej dopravnej situácii po ceste na miesto konania vzdelávacej aktivity, ale aj v prípade výpadku elektrickej energie, internetu, vážnej choroby lektora a nielen jeho, ale aj jeho náhradníka, ktorý je na každé školenie automaticky pripravený. Náhradný termín vzdelávacej aktivity sa Poskytovateľ zaväzuje dodať Objednávateľovi bezodkladne a následne realizovať vzdelávaciu aktivitu do 30 dní od pôvodného termínu začiatku vzdelávacej aktivity. V prípade, že má Objednávateľ aktívnu službu PLUS Business, musí mu byť zo strany Poskytovateľa ponúknutý náhradný termín kurzu do 7 dní od pôvodného začiatku vzdelávacej aktivity. V prípade, že Poskytovateľ nebude schopný zrealizovať vzdelávaciu aktivitu v náhradnom termíne do 7 dní od pôvodného začiatku vzdelávacej aktivity, Poskytovateľ sa zaväzuje stanoviť ďalší náhradný termín vyhovujúci pre Objednávateľa, vrátiť poplatok za vzdelávaciu aktivitu v plnej výške Objednávateľovi alebo vzdelávaciu aktivitu realizovať na svoje náklady – pre Objednávateľa teda úplne bezplatne.

 

26. Reklamácia uzavretého skupinového kurzu

Ak by Objednávateľovi nevyhovoval priebeh vzdelávacej aktivity z dôvodu nespokojnosti s lektorom, preberanou témou alebo pre situáciu, ktorú Poskytovateľ nemôže ovplyvniť, musí Objednávateľ svoju sťažnosť a reklamáciu oznámiť  Poskytovateľovi v prvý deň konania vzdelávacej aktivity, najneskôr do dvoch hodín od začatia vzdelávania, a to e-mailom na adresu info@itlearning.sk.  V tejto lehote oznámenia zo strany Objednávateľa alebo účastníka platí tzv. „garancia spokojnosti“, teda účastníkovi kurzu budú ponúknuté nasledovné možnosti riešenia reklamácie:

 • náhradný termín objednanej vzdelávacej aktivity
 • iný lektor a opakovanie vzdelávacej aktivity
 • vrátenie plnej sumy za vzdelávaciu aktivitu, a to dobropisom v lehote do 30 dní od reklamácie

Sťažnosti a reklamácie po tejto lehote sa akceptujú iba v písomnej podobe zaslanej na adresu sídla Poskytovateľa a budú riešené v reklamačnom konaní, pričom výsledok reklamácie bude Objednávateľovi oznámený do 30 dní od podania reklamácie.. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť Objednávateľovi ďalší bezplatný termín na opakovanie vzdelávacej aktivity. Náhradný termín bezplatného opakovania vzdelávacej aktivity bude stanovený a Objednávateľovi ponúknutý vždy zo strany Poskytovateľa.

27. Opakovanie kurzu pre účastníkov uzavretého skupinového kurzu

Poskytovateľ umožňuje účastníkom uzavretých skupinových kurzov opakovať vzdelávaciu aktivitu iba v prípade, že Objednávateľ ma aktívnu službu PLUS Business. Ak Objednávateľ prejaví záujem o opakovanie vzdelávacej aktivity, Poskytovateľ mu ponúkne a e-mailom pošle aktuálne dostupné termíny opakovania vzdelávacej aktivity. Objednávateľ môže bezplatne na tieto ponúknuté termíny prihlásiť záujemcov o opakovanie. Objednávateľ musí rešpektovať počet ponúknutých termínov a nahlásiť svoj záujem najneskôr do 3 dní od zaslania termínov zo strany Poskytovateľa. Na jeden ponúknutý termín je možné prihlásiť maximálne dvoch účastníkov na opakovanie. Bez aktívnej služby PLUS Business nie je možné vzdelávaciu aktivitu bezplatne opakovať, avšak na základe individuálneho posúdenia môže byť udelená výnimka zo strany Poskytovateľa na opakovanie vzdelávacej aktivity.

 28. Vyhotovovanie záznamov z kurzov

Na všetkých kurzoch organizovaných Poskytovateľom je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov, videozáznamov alebo fotografií v otvorených kurzoch bez písomného súhlasu Poskytovateľa. Uvedená skutočnosť je z dôvodu ochrany duševného vlastníctva Poskytovateľa, lektorov a práv ochrany osobných údajov ostatných účastníkov kurzu. Toto sa netýka vytvárania záznamov obrazovky z počítača účastníka (tzv. screenshotov), ktoré sú na všetkých kurzoch povolené. Porušenie zákazu a akékoľvek vytváranie záznamov bez súhlasu Poskytovateľa a následné zverejňovanie bude sankcionované vo výške 100-násobku aktuálnej cenníkovej ceny vzdelávacej aktivity, kde záznam vznikol.

 

29. Právo na neposkytnutie služby – ochrana účastníkov kurzu

Poskytovateľ si vyhradzuje právo stornovať Objednávateľovi objednávku bez náhrady na škodu, zrušiť predčasne kurz, či inú vzdelávaciu aktivitu bez nároku na vrátenie platby, a to v nasledovných prípadoch:

 1. Neskorý príchod účastníka v prípade, že účastník príde na školenie neskôr, ako jednu hodinu po začatí vzdelávacej aktivity, čím by vzhľadom na neskorý príchod vyrušoval ostatných účastníkov vzdelávacej aktivity
 2. Nerešpektovanie harmonogramu a priebehu realizácie vzdelávacej aktivity, o ktorom sú Poskytovateľom informovaní všetci účastníci na začiatku vzdelávacej aktivity
 3. Nevhodný/zanedbaný vzhľad účastníka, ktorý svojím výzorom poburuje a pohoršuje okolie a zároveň spôsobuje diskomfort ostatným účastníkom vzdelávacej aktivity.
 4. Ochorenie účastníka, ktoré môže výrazným spôsobom vyrušovať ďalších účastníkov vzdelávacej aktivity (napr. silný a častý kašeľ), prípadne môže spôsobiť ochorenie účastníkov. V  prípade choroby účastníka Poskytovateľ uprednostňuje rešpektovať vzniknutú situáciu a ponúknuť účastníkovi bezplatný náhradný termín.
 5. Vedomé narušenie procesu kurzu, a to kladením otázok lektorovi, ktoré zjavne nesúvisia so vzdelávacou aktivitou, osobnými útokmi na osobu lektora, alebo inými prejavmi, ktoré presahujú rámec tolerancie ostatných účastníkov školenia.
 6. Ak účastník svojím konaním a správaním vyrušuje a znižuje pozornosť ďalších účastníkov (otázky kladené účastníkom počas realizácie školenia, telefonovanie, a pod.).
 7. Vulgárne správanie účastníka, ktorý hrubým spôsobom narušuje chod školenia a jeho správanie je proti základným pravidlám slušného správania a proti etickým hodnotám.
 8. Ak účastník svojím správaním prejavuje príznaky požitia alkoholu alebo iných návykových látok.
 9. Neprípustné je vedomé zosmiešňovanie a zhadzovanie osoby lektora slovnými urážkami a spochybňovaním odbornej stránky lektora. Poškodzovanie majetku a technického vybavenia spoločnosti (zariadenie, počítačová technika a iné).

30. Kontakt s lektorom kurzu

Objednávateľ sa zaväzuje komunikovať s lektorom vzdelávacej aktivity na profesionálnej úrovni a komunikovať výhradne tému objednanej vzdelávacej aktivity. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude nabádať lektora na vzdelávanie alebo poskytovanie služieb priamo Objednávateľovi bez súhlasu a platnej objednávky Poskytovateľovi, nebude ponúkať lektorovi kurzu prácu alebo vykonávanie akejkoľvek inej, Objednávateľom platenej,  aktivity mimo priestorov Poskytovateľa a že nebude ponúkať  lektorovi vzdelávacej aktivity žiadnu finančnú odmenu za žiadne služby. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude lektora následne po ukončení vzdelávacej aktivity kontaktovať osobne alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie z dôvodu objednávky služieb bez vedomia Poskytovateľa. Porušenie zákazu a akékoľvek náznaky ponuky práce nad rámec dohodnutej objednávky bez súhlasu Poskytovateľa kurzov budú sankcionované vo výške 100-násobku celkovej sumy objednávky, pri realizácii ktorej došlo k nedovolenému kontaktu medzi Objednávateľom a lektorom.

 

31. Prevzatie darčekov uvedených pri kurzoch

Pri niektorých kurzoch, ktoré Poskytovateľ ponúka sú uvedené rôzne darčeky pre absolventov kurzov. Väčšinu týchto darčekov účastníci dostávajú automaticky (napr. webhosting a subdoménu pri kurzoch webových stránok) na začiatku kurzu, avšak v prípade, že účastník uvedený darček neobdrží automaticky, je nutné požiadať o darček počas priebehu kurzu v informačnej kancelárii alebo dodatočne e-mailom. Darčeky nezasielame poštou, účastník si ich musí prevziať osobne, resp. darček v elektronickej podobe bude zaslaný zákazníkovi e-mailom.

32. Upozornenie pre firmy a organizácie

Poskytovateľ si vyhradzuje právo byť informovaný zo strany Objednávateľa vzdelávacej aktivity bezodkladne písomne na fakturačnú adresu, alebo e-mailom na adresu info@itlearning.sk, pokiaľ poskytovanú vzdelávaciu aktivitu Objednávateľ poskytuje tretej strane za účelom zisku, t.j. neposkytuje vzdelávanie svojim zamestnancom, ale vzdelávanie ponúka ďalej ako službu pre tretiu stranu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo takýto kurz zrušiť bez nároku na vrátenie uhradenej sumy za vzdelávaciu aktivity. Takúto skutočnosť Poskytovateľ vníma ako hrubé porušenie Obchodných podmienok. Takáto forma predaja vzdelávacích aktivít Poskytovateľa tretej strane nie je zakázaná, Poskytovateľ si však nárokuje na informácie o takomto druhu transakcie pred začatím realizácie vzdelávacej aktivity.

33. Objednávka termínu kurzu s Múdrou kartou

Objednávka termínu kurzu je možná iba s platnou a aktivovanou Múdrou kartou. Držiteľ takejto platnej Múdrej karty (ďalej iba ako „Držiteľ“) si pre svoju objednávku na Múdru kartu môže vyberať iba z aktuálnej ponuky termínov kurzov, ktoré sú označené textom a odkazom Múdra karta. Držiteľ tak používa objednávkový formulár uvedený pri detaile kurzu v sekcii termíny kurzu. Objednávku kurzu s Múdrou kartou je možné realizovať výhradne online cez našu webstránku v tejto sekcii – Poskytovateľ neposkytuje klientsky servis s vytvorením novej objednávky. Držiteľ si tak vyberá iba z dostupných a voľných termínov určených pre tento produkt, ktorých je dostatok. Poskytovateľ zaručuje, že Držiteľom počas platnosti karty uvoľní na každý plánovaný termín a formu kurzu dostatočný počet voľných kapacít, ktoré sa môžu navyšovať podľa potreby a záujmu, avšak pri vypredaní konkrétneho termínu alebo obsadení inými Držiteľmi nevzniká na konkrétny termín konkrétneho kurzu nárok a Držiteľ si môže vybrať iný možný termín kurzu alebo v danom termíne iný možný kurz.

Držiteľ si môže vybrať z denných, večerných alebo víkendových termínov, a to prezenčnou formou alebo online formou. S Múdrou kartou je teda možné objednávať iba dostupné otvorené skupinové kurzy, a to najskôr 14 dní pred ich začiatkom. Držiteľ sa môže prihlásiť na ľubovoľný termín s označením Múdra karta. Počet absolvovaných kurzov nie je počas roka limitovaný a absolvované kurzy sa môžu aj opakovať.

Ak má Držiteľ Múdrej karty variant „JA“, môže ako účastníka prihlásiť iba seba – osobu uvedenú ako Držiteľ karty. Ak má Držiteľ Múdrej karty variant „MY“, môže ako účastníka prihlásiť iba účastníkov, ktorých uviedol pri objednávke produktu Múdra karta. Ak má Držiteľ Múdrej karty variant „BENEFIT“, môže ako účastníka prihlásiť akéhokoľvek zamestnanca Držiteľa karty, teda iba osobu s platnou pracovnou zmluvou s Držiteľom. Vyhradzujeme si právo na preukazovanie totožnosti pri nástupe na kurz dokladom totožnosti. S Múdrou kartou sa môže vzdelávať v jednom čase iba jedna osoba, a to pri všetkých variantoch Múdrej karty, a teda objednávku termínu kurzu s Múdrou kartou je možné zadať iba na termín kurzu, keď na tento termín a trvanie kurzu nebola zadaná už iná objednávka Držiteľa karty.

Múdra karta na novú objednávku môže byť využívaná iba v termínoch, kedy sa nepoužíva na vzdelávanie, teda v termíne realizácie neprebieha iný objednaný kurz – (príklad: ak sa v dňoch 01.10.2022 – 03.10.2022 objedná trojdňový kurz, nie je možné prihlásiť na rovnakú Múdru kartu inú osobu v termíne 02.10.2022 – 04.10.2022 na iný kurz. Na iný kurz je možné kartu využiť najskôr od 04.10.2022). Na jeden termín kurzu je možné pri všetkých typoch karty prihlásiť najviac jedného účastníka. Zmena objednaného termínu Múdrou kartou alebo zrušenie objednaného termínu je možné iba cez naše klientske centrum, a to v štandardnom pracovnom čase. Pri nedostavení sa na kurz, či  pri stornovaní objednaného kurzu menej ako 3 kalendárne dni pred začiatkom realizácie objednaného termínu kurzu sa zasiela Držiteľovi upomienka. Po piatich zaslaných upomienkach bude karta zablokovaná a Držiteľovi nebude umožnené ju naďalej využívať. Bezplatné zrušenie objednaného kurzu Múdrou kartou z akéhokoľvek dôvodu je samozrejme možné, ale aspoň 3 kalendárne dni pred začiatkom kurzu, aby bolo možné ponúknuť voľné miesto inému záujemcovi. Stornovanie a zablokovanie Múdrej karty môže byť posudzované individuálne. Týmto bodom iba chceme chrániť voľné kapacity na termínoch pred ich zbytočným obsadzovaním a nevyužívaním. Zmena mien účastníkov viazaných na Múdru kartu variant „JA“ a variant  „MY“ je možná aj počas jej platnosti, a to iba v prípade uhradenia poplatku. Tento poplatok je vypočítavaný súčtom bežných cenníkových cien už absolvovaných kurzov cez platnú Múdru kartu. Pri karte Benefit je prenos na inú firmu, či vzdelávanie účastníkov a zamestnancov z inej firmy nemožné a v prípade dokázania zneužívania karty, a teda vzdelávaním osoby z inej firmy či organizácie, alebo iného účastníka, ako je v zozname účastníkov karty variant „MY“ alebo „JA“ sa karta bez upozornenia stornuje bez akejkoľvek náhrady. Objednávka cez Múdru kartu je plnohodnotnou objednávkou a účastníkovi objednaného kurzu je poskytovaný rovnaký servis, ako pri bežnej objednávke. Účastník kurzu objednaný na kurz cez Múdru kartu má tak plný nárok na voľné miesto v učebni, výučbové materiály, tlačený alebo elektronický certifikát po kurze, poradenstvo pred alebo po kurze, bezplatné opakovanie kurzu, občerstvenie a štandard, aký poskytujeme pri bežnej, plne hradenej objednávke.

34. Nespokojnosť účastníka alebo Objednávateľa so vzdelávacou aktivitou označenou ako Počítačový tábor

Pri počítačových táboroch ponúkame Objednávateľovi možnosť v prvý deň tábora zostať na výuke od jej začatia maximálne 2 hodiny a má tak plné právo sledovať zloženie skupiny, lektora tábora, štart výuky, spôsob výuky a metodiku. Ak má Objednávateľ záujem o zúčastnení sa na začiatku vzdelávacej aktivity, musí túto skutočnosť nahlásiť Poskytovateľovi e-mailom na adresu info@itlearning.sk minimálne 10 pracovných dní pred začiatkom vzdelávacej aktivity. Ak by účastníkovi tábora alebo Objednávateľovi  počítačový tábor a jeho priebeh nevyhovoval, môže podať reklamáciu. Na jej podanie musí svoju sťažnosť a nespokojnosť s priebehom oznámiť osobne do 2 hodín od začatia tábora v prvý deň tábora v informačnej kancelárii Poskytovateľa. V tejto lehote oznámenia zo strany objednávateľa alebo účastníka platí tzv. „garancia spokojnosti“, kde budú Objednávateľovi tábora ponúknuté nasledovné možnosti riešenia reklamácie:

 • náhradný počítačový tábor v inom termíne
 • vrátenie plnej sumy za vzdelávaciu aktivitu dobropisom v lehote do 30 dní od reklamácie

Objednávateľ má právo na sťažnosti a reklamácie aj počas ktoréhokoľvek dňa trvania a priebehu tábora na metodiku, preberanú látku, úroveň príkladov a zadaní, či na lektora. Takáto reklamácia musí byť podaná písomne na adresu sídla Poskytovateľa a musí byť podložená konkrétnymi vyjadreniami objednávateľa v presných bodoch. Takáto reklamácia bude posudzovaná s prihliadaním na vyjadrenie ostatných účastníkov, a teda budú jednotlivé body nespokojnosti konfrontované s ostatnými účastníkmi kurzu a ich Objednávateľmi. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade dokázania spokojnosti a nepochybenia zo strany Poskytovateľa bude reklamácia zamietnutá bez náhrady na vrátenie peňazí. V prípade, že sa ukáže nespokojnosť a pochybenie na strane Poskytovateľa v definovaných bodoch reklamácie, bude Objednávateľovi vrátená suma za počítačový tábor a to alikvotne za každý ešte nezačatý deň tábora z celkového počtu objednaných dní.

 35. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, email: ba@soi.sk.

Storno podmienky

1. Účel storno podmienok

Storno podmienky sa použijú v prípadoch, kedy účastník z vlastnej vôle zruší svoju účasť na objednanej vzdelávacej aktivite, prípadne sa na vzdelávaciu aktivitu nedostaví. Storno podmienky môžu byť posudzované individuálne, najmä ak sa účastník nedostaví na vzdelávaciu aktivitu z objektívnych príčin (náhla choroba, nehoda, atď.)

2. Storno podmienky pre objednávky bez aktívnej služby PLUS+ alebo PLUS Business:

Stornovanie prihlášky, objednávky, a teda aj vrátenie platby za objednávku Poskytovateľ akceptuje najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávacej aktivity, pokiaľ sa jedná o uzatvorené skupinové školenie, táto lehota je 7 pracovných dní pred začiatkom vzdelávacej aktivity. Pri stornovaní objednávky vo vyššie uvedenom termíne Objednávateľ neplatí žiadny storno poplatok. Ak už úhrada bola zrealizovaná, bude vrátená v plnej výške alebo sa môže Objednávateľ dohodnúť na náhradnom termíne vzdelávacej aktivity. Zmena mena účastníka bude kedykoľvek vykonaná bezplatne. Pri neúčasti na kurze, školení alebo konzultácii Poskytovateľ účtuje storno poplatok vo výške 100% z ceny objednanej vzdelávacej aktivity. Pri kurzoch so zľavou 50% a viac akceptujeme stornovanie prihlášky najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom kurzu. V prípade, že doba stornovania kurzu bude menej, ako 10 pracovných dní, Poskytovateľ účtuje storno poplatok vo výške 100% z ceny objednanej vzdelávacej aktivity. V prípade, že si zákazník (ktorý si vytvoril objednávku na kurz a má ju riadne spracovanú a potvrdenú) pri objednávke zvolil formu úhrady v hotovosti a na objednaný termín vzdelávacej aktivity sa nedostaví, termín vzdelávacej aktivity mu prepadá a bude mu vystavená faktúra na jeho úhradu. Neúčasť na kurze, ktorý mal byť platený v hotovosti v deň konania kurzu Poskytovateľ neakceptuje ako storno zo strany Objednávateľa, ale je vnímaná ako bežná objednávka, na realizáciu ktorej sa účastník nedostavil. Pre každú objednávku sú zo strany Poskytovateľa vytvorené a rezervované kapacity na jej absolvovanie, a preto neúčasť na kurze Poskytovateľ neospravedlňuje v žiadnom prípade. Objednávateľovi pri neúčasti na kurze a neskoršom uhradení vystavenej objednávky nemusí byť ponúknutý náhradný termín zo strany Poskytovateľa. V prípade, že Objednávateľ odmietne uhradiť vystavenú faktúru za neabsolvovaný, avšak riadne objednaný kurz, bude automaticky bez ďalšieho vyzvania faktúra postúpená na ďalšie vymáhanie.

3. Stornovanie vzdelávacej aktivity za účelom vytvorenia opätovnej objednávky

Poskytovateľ nemá stanovený manipulačný poplatok v prípade vytvorenia novej objednávky, ani manipulačný poplatok pri stornovaní objednávky, pokiaľ je stornovanie objednávky v súlade s platnými storno podmienkami. V prípade, že Objednávateľ zruší termín objednaného a potvrdeného termínu vzdelávacej aktivity a vykoná opätovnú objednávku na ten istý termín rovnakej vzdelávacej aktivity do 60 kalendárnych dní odo dňa stornovania pôvodnej objednávky, bude Objednávateľovi účtovaný manipulačný poplatok za stornovanie a vytvorenie novej objednávky vo výške 15% z aktuálnej plnej cenníkovej ceny stornovaného kurzu. Manipulačný poplatok bude zohľadnený v novej objednávke ako nová položka pri vzdelávacej aktivite.

Pri stornovaní a následnom vytvorení novej objednávky inej vzdelávacej aktivity, prípadne iného termínu tej istej vzdelávacej aktivity, na ktorú bolo vykonané storno pri objednávke, nebude Objednávateľovi účtovaný manipulačný poplatok. Účelom manipulačného poplatku je zohľadniť zrušenie a opätovné objednanie termínu vzdelávacej aktivity zo strany Objednávateľa a taktiež v plnej miere zohľadniť administratívu, čas vynaložený na spracovanie objednávky a registráciu účastníka do kurzu. Avšak, ak nebude viditeľný a jasný účel Objednávateľa vzdelávaciu aktivitu zrušiť a vytvoriť  objednávku znovu z dôvodu získania inej ceny alebo vyššej, či nižšej zľavy, môže byť manipulačný poplatok zo strany Poskytovateľa na predmetnú objednávku zrušený.

4. Presun alebo zmena termínu kurzu pre objednávky bez aktívnej služby PLUS+ alebo PLUS Business:

Presun vzdelávacej aktivity z objednaného termínu na iný termín Poskytovateľ akceptuje najneskôr 3 pracovné dni pred jej začiatkom. O presun termínu kurzu musí Objednávateľ požiadať výlučne písomnou formou – e-mailom na adresu info@itlearning.sk. Telefonické nahlásenie zmeny má iba informatívny charakter a bez písomnej žiadosti zaslanej e-mailom nebude brané do úvahy.

V  lehote najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávacej aktivity je zmena termínu bezplatná. V prípade, že Objednávateľ mal objednanú vzdelávaciu aktivity v tzv. last-minute termíne, na termín vzdelávacej aktivity bola Poskytovateľom ponúknutá zľava a Objednávateľ má záujem presunúť kurz na iný termín, Objednávateľ je povinný rozdiel v cene doplatiť. V prípade, že bude cena nového, resp. náhradného termínu vzdelávacej aktivity nižšia, platí pôvodná cena termínu v potvrdenej objednávke.

5. Storno podmienky pre objednávky s aktívnou službou PLUS+ alebo PLUS Business:

Stornovanie prihlášky, objednávky kurzu/kurzov Poskytovateľ akceptuje najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, ak sa jedná o uzatvorenú vzdelávaciu aktivitu, lehota je stanovená na 2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávacej aktivity. Pri stornovaní objednávky sa v takomto prípade Objednávateľovi vrátia všetky finančné prostriedky za vybrané kurzy, okrem poplatku za službu PLUS+ alebo PLUS Business. V prípade, že si zákazník, ktorý si vytvoril objednávku na kurz a má ju riadne spracovanú a potvrdenú, pri objednávke zvolil formu úhrady v hotovosti a na objednaný termín kurzu sa nedostaví, ale má aktivovanú a zaplatenú službu PLUS+ alebo PLUS Business, kurz a termín mu neprepadá a bude mu vystavená faktúra na jeho úhradu. Neúčasť na vzdelávacej aktivite, ktorá mala byť uhradená v hotovosti v prvý deň konania vzdelávacej aktivity Poskytovateľ neakceptuje ako storno zo strany zákazníka, ale vníma to ako bežnú objednávku, na realizáciu ktorej sa účastník iba nedostavil. Zákazníkovi však v prípade, že má aktívnu službu PLUS+ alebo PLUS business, pri neúčasti na kurze a  uhradení vystavenej objednávky bude ponúknutý náhradný termín vzdelávacej aktivity. V prípade, že Objednávateľ odmietne uhradiť vystavenú faktúru za neabsolvovanú, avšak riadne objednanú vzdelávaciu aktivitu, bude automaticky bez ďalšieho upozornenia faktúra postúpená na ďalšie vymáhanie.

6. Presun alebo zmena termínu kurzu pre objednávky s aktívnou službou PLUS+ alebo PLUS Business:

Presun vzdelávacej aktivity z objednaného termínu na iný termín Poskytovateľ akceptuje najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, s aktívnou službou PLUS+. V prípade, že sa jedná o uzatvorenú vzdelávaciu aktivitu, táto lehota je stanovená na 2 pracovné dni, s aktívnou službou PLUS Business. V tejto lehote je zmena termínu bezplatná. Tento postup sa môže opakovať najviac 3-krát, a teda Poskytovateľ ospravedlní neúčasť na vzdelávacej aktivite až 3-krát. Objednávateľ môže požiadať o nové termíny vzdelávacej aktivity bezplatne. V prípade, že objednávateľ mal objednanú vzdelávaciu aktivitu v tzv. last-minute termíne a objednávateľ má záujem presunúť vzdelávaciu aktivitu na iný termín, ktorého cena je vyššia, Objednávateľ sa zaväzuje rozdiel v cene doplatiť. V prípade, že bude cena nového, resp. náhradného termínu vzdelávacej aktivity nižšia, platí pôvodná cena termínu v potvrdenej objednávke.

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave