Vytvoriť web-stránky s hierarchiou? A načo?

článok na blog uverejnený: 27. februára 2023

Hoci redakčný systém WordPress bol pôvodne navrhnutý ako platforma na písanie blogov, jeho univerzálnosť začali tvorcovia web-stránok využívať inak. Vznikli weby, ktoré vychádzali predovšetkým z jeho možností vytvárať bez veľkej námahy stránky i články. Keď pribudla v roku 2010 možnosť pridať k stránkam a článkom i iné typy príspevkov v podobe produktov a objednávok, začali vznikať vo WordPresse e-shopy. Obľúbenosť WordPressu narástla tak, že za desaťročie ďaleko odbehol popularitou všetkých konkurentov.
Tento článok sa venuje významu stránok najmä pre WordPress, ale je možné ho vnímať tiež ako návod na tvorenie štruktúry obsahu na weboch všeobecne.

WordPress je populárny aj tým, že hneď po slávnej päťminútovej inštalácii umožňuje tvoriť obsah. Po pár desiatkach sekúnd môžete vytvárať dva prednastavené typy obsahu – články a stránky (dnes trvá inštalácia naozaj iba pár desiatok sekúnd).
Na jeden-dva kliky je hneď možné otvoriť editor a písať texty, vkladať obrázky, videá, zvukové súbory, vytvárať obsah. Teda to, čo návštevníkov webu zaujíma, kvôli čomu na web prišli. Napríklad obsah a osnova IT kurzov.

kurzy podľa zamerania - itlearning.sk

Rozdiel medzi článkami a stránkami

Hoci oba typy príspevkov majú viacero vlastností spoločných, medzi stránkami a článkami je niekoľko dôležitých rozdielov. Tie určujú, čo a ako dokážeme ich prostredníctvom odkomunikovať návštevníkom webu.

Tvorca webu by mal základné rozdiely medzi stránkami a článkami poznať. Inak bude výsledkom jeho tvorby „mačkopes“. Návštevník nepostrehne štruktúru, stratí sa a cieľ sa minie účinkom – potenciálny zákazník odíde.

Stránky sa obsahom týkajú väčšinou toho, čo sa vo firme mení len zriedka (ponuka firmy, obchodné podmienky, kontakt atď.).
Články sú dynamickejšie – slúžia predovšetkým na komunikáciu správ týkajúcich sa života firmy, alebo s ňou súvisiacich oblastí, tém a otázok, ktoré najčastejšie zaujímajú časť zákazníkov a pod. – teda pribúdajú relatívne často.

V tomto článku sa dozviete podrobnejšie o stránkach a ich štruktúre. Teda o obsahu, ktorý sa mení zriedka.

porovnanie vlastností - stránky a články WordPress v prehľadnej tabuľke

Stránky, odkazy a návštevnosť

Ak chcete, aby web predstavoval zmysluplnú informačnú vizitku, stránky sú ako súčasť webu nevyhnutné. Ku každej by mali existovať odkazy, linky, cez ktoré si návštevník konkrétnu stránku môže zobraziť. Preto odkazy na stránky nájdeme ako návštevníci webov hneď v menu na titulke. Spravidla smerujú na vlastné stránky webu, ale môžu smerovať aj inde.

Stránky, na ktoré nesmeruje žiadny odkaz, nájde iba človek, ktorý pozná ich presné adresy. Pre ostatných sú de facto utajené, hoci existujú. Ako osady na lazoch, ku ktorým nevedie žiadna cesta.

Odkazy, ktoré smerujú na vlastné stránky, sa nazývajú vlastné odkazy. Za vlastné odkazy považujeme všetky odkazy, ktoré smerujú na naše vlastné stránky pod jednou doménou. Vlastné odkazy sa skrývajú spravidla v hlavnom menu webu.
Návštevníci môžu na naše stránky prichádzať aj z iných webstránok, z iných domén. Nasmerujú ich tam tzv. externé odkazy z iných webstránok. Externé odkazy môžu prinášať návštevníkov tiež z našej reklamy na iných stránkach, z katalógov, zo sociálnych sietí,… Ako s nimi pracovať a zlepšovať návštevnosť popisujeme v článku Ako získať stránke popularitu cez spätné odkazy.

Vlastné i externé odkazy sa môžu nachádzať za textami, klikateľnými obrázkami, ikonami, tlačidlami atď. Sú to smerové tabule, vďaka ktorým naše stránky nájdu ľudia i vyhľadávacie roboty.

Najčastejšie vytvárané stránky

Ako súčasť webovej firemnej vizitky najčastejšie vytvárame tieto stránky, na najvýznamnejšie z nich odkazujeme v hlavnom menu:

  • Domovská (titulná) stránka – predstavenie firmy, podnikateľa
  • Stránky s kontaktnými údajmi – s číslom telefónu, e-mailovou adresou, info o dostupnosti, pracovnej dobe, otváracích hodinách, mapou, komunikačnými jazykmi,…
  • Servisné stránky – s charakteristikou produktov (tovary, služby, prenájmy,…)
  • Vstupné stránky – špeciálna skupina servisných stránok používaná predovšetkým ako súčasť reklamných kampaní firmy
  • Stránka o výhodách firmy – prečo by mal návštevník akceptovať práve ponuku firmy
  • Stránka referencií
  • Zásady ochrany osobných údajov
  • Obchodné podmienky
  • Reklamačný poriadok

Servisné stránky

Servisné stránky – nazývané aj produktové stránky alebo aj predajné stránky – predstavujú spravidla to najzaujímavejšie, čo firma cez web-stránku ponúka. Môže to byť jedna stránka, ale častejšie súbor podstránok rozčlenený podľa oblastí ponuky do rôznych skupín. Tieto stránky umožňujú prezentovať potenciálnym zákazníkom ponuku firmy v tematických skupinách. Ak je ponuka široká a neštruktúrovaná, členitosť podstránok môže ľahko zapríčiniť dezorientáciu návštevníka.
Riešením môže byť stránka – rozcestník s ponukou vedúcou k jednotlivým skupinám (na obr. rozcestník na stránke IT Learning-u).

Medzi servisné stránky zaraďujeme aj tzv. vstupné stránky (angl. landing pages). Vstupné stránky sú webové stránky, cieľom ktorých je presvedčiť návštevníka, aby vykonal želanú akciu, napr. niečo kúpil, vymenil svoj e-mail za protihodnotu, niečo vyplnil,… Propagujú akciovú ponuku, informujú, motivujú, stimulujú návštevníka k očakávanej akcii.

rozcestník ponuky na webe IT Learning

Načo je dobré vytvoriť stránky s hierarchiou

Články majú vo WordPresse priradenú taxonómiu kategórií a značiek. Pomocou nich vieme poskytnúť návštevníkovi (i správcovi webu) filter na ľahšiu orientáciu v obsahu článkov podľa tematického okruhu. Tým dostáva možnosť vytvárania vlastnej dynamickej štruktúry podľa svojich potrieb. Redakčný systém WordPress nedáva možnosť priradiť taxonómiu stránkam.

Stránky môžeme podobne ako aj články štruktúrovať vizuálne – rozdelením do skupín v menu (textové menu, menu z ikon, obrázkové menu,…). Vo WordPresse existuje tiež možnosť vytvoriť štruktúru stránok pomocou hierarchie. Hierarchia umožňuje určiť vzťahy medzi nadradenými a podradenými stránkami.
Obe uvedené rozdelenia stránok sú na rozdiel od článkov statické, určuje ich tvorca, resp. správca webu, návštevník ich nevie zmeniť.

Hierarchické usporiadanie „vidia“ i roboty vyhľadávačov. Umožňuje im lepšie rozumieť významu a určeniu stránky, lepšie interpretovať poslanie stránky v štruktúre webu.

vizuálna štruktúra – rozdelením do skupín v menu - príklad

Hierarchia stránok sa prejavuje nielen v redakčnom rozhraní, ale aj v URL adrese. URL stránky vyzerá po hierarchizácii v praxi napríklad tak ako na obrázku cvičného webu nižšie. Z nej je jasné aj Googlu aj všímavému návštevníkovi, že majitelia penziónu neorganizujú turistiku, len ju dávajú do pozornosti potenciálnym zákazníkom ako atrakciu. V tomto prípade sú vizuálne členenie v menu stránky a hierarchická štruktúra týchto servisných stránok totožné.

hierarchia stránky v URL

Ako vytvoriť stránky s hierarchiou

Najprv vytvoríme stránku. WordPress ponúka autorom možnosť vytvárania stránok predvolene ako jednu z položiek hlavného menu vľavo. Autori tak môžu priamo z menu redakčného systému vytvárať domovské stránky, servisné stránky či iné stránky na pár klikov.

Druhá možnosť vytvorenia novej stránky je nad hlavnou plochou v podobe tlačidla Pridať novú. Táto možnosť sa objavuje až po zobrazení zoznamu všetkých stránok.

ako pridať novú stránku do WordPress-u

V klasickom editore WordPressu sa po pridaní novej stránky objavia 3 metaboxy (niektoré témy ich pridávajú viac). V nich WordPress štandardne umožňuje nastavovať spôsoby publikovania, vlastnosti stránky a priradiť stránke ilustračný obrázok.

Predvolene je každá publikovaná stránka hierarchicky považovaná za stránku najvyššej úrovne. V políčku Nadradená stránka je možné priradiť alebo nepriradiť nadradenú (rodičovskú) stránku. Výberom rodičovskej stránky z ponuky už existujúcich stránok priradíme stránke, ktorú práve upravujeme, nadradenú stránku v hierarchii. To neznamená, že stránka bude z hľadiska vyhľadávania menej významná, bude len pozične inak umiestnená v hierarchii webu.

Túto možnosť (podobne aj políčko Poradie) poskytujú všetky témy WordPressu. Niektoré umožňujú v tomto metaboxe zvoliť i spôsob zobrazenia stránky z preddefinovaných šablón.

po vytvorení novej stránky sa objavia 3 metaboxy s rôznymi možnosťami nastavení

Čo je šablóna stránky?

Šablóna stránky určuje, ako bude stránka ako celok vyzerať. Napríklad či sa bude na nej zobrazovať bočný panel, či a kde bude zobrazovať názov stránky, či bude ilustračný obrázok roztiahnutý od jedného okraja po druhý a pod. V závislosti od zvolenej témy/motívu je možné predvolený vzhľad každej stránky v metaboxe Vlastnosti stránky zmeniť (nie všetky témy túto možnosť poskytujú).

Na obrázku je zobrazenie možností v metaboxe Vlastnosti stránky pre tému Sydney.

možnosti voľby šablóny wp témy sydney

Rôzne spôsoby priradenia hierarchie stránok

priradenie hierarchie cez rýchlu úpravu stránky

obr.1

WordPress umožňuje priradiť nadradenú stránku viacerými spôsobmi – v prehľade stránok cez nastavenie nadradenej stránky po voľbe Rýchla úprava (obr. 1), v blokovom editore Gutenberg vo Vlastnosti stránky vpravo dolu (obr. 2), alebo v klasickom editore v metaboxe Vlastnosti stránky vpravo (obr. 3).

Umožňuje tiež priraďovať nadradenú stránku hromadne.

Potrebujete priradiť nadradenú rodičovskú stránku viacerým stránkam súčasne?

priradenie nadradenej stranky v editore gutenberg

obr.2

priradenie nadradenej stránky v metaboxe

obr.3

Priradenie nadradenej rodičovskej stránky viacerým stránkam súčasne spravíte nasledovne. Po označení stránok, ktoré budú podradené, začiarknutím ich políčka (checkboxu) v prehľade stránok, nastavte rozbaľovací zoznam Hromadné akcie na Upraviť a potvrďte tlačidlom Použiť.  V nasledujúcom okne môžete priradiť vybraným stránkam hierarchiu (obr. 4).

hromadné priradenie rodičovskej stránky vo WordPress

obr. 4

Čo znamená Poradie v metaboxe Vlastnosti stránky

Už len na doplnenie – čo znamená v metaboxe Vlastnosti stránky políčko Poradie. Nastavte ho vtedy, ak potrebujete zmeniť poradie zobrazovania stránok v prehľade stránok v administrátorskom rozhraní WordPress-u. Toto nastavenie sa neprejaví nijako na stránkach, ktoré vidí návštevník webu.
Prednastavená úroveň poradia je 0 (nula). WordPress priraďuje automaticky každej stránke pri jej vytvorení najvyššie poradie zobrazovania v prehľade stránok.

V prípade, že žiadne poradie nenastavíte, stránky sa budú zobrazovať zoradené podľa abecedy. Ak chcete, aby ste mali v administrátorskom rozhraní na prvom mieste vždy stránku, ktorú upravujete častejšie než iné, ponechajte jej poradie 0, a ostatným priraďte poradie 1,2,3,4,5,… (ja používam od 1 po 5). Priradením poradia stránkam, ktoré sú podradené, môžete vytvoriť v administrátorskom rozhraní to isté poradie zobrazovania ako vo vizuálnej štruktúre menu.

Vizuálna štruktúra stránok rozdelením v menu (vľavo), hierarchická štruktúra v administrátorskom rozhraní prehľadu stránok menu WordPressu (v strede) a hierarchická štruktúra s nastavením poradia zobrazovania (vpravo).

vizuálne členenie stránok, hierarchické a hierarchické s nastaveným poradím stránok - WordPress

Ak by ste chceli zmeniť spôsob zobrazovania v ilustrovanom príklade pre všetky podstránky stránky Atrakcie, je potrebné priradiť každej nižšie poradie. Nepoužite však pre všetky podstránky nižšie poradie rovnaké (napr. 2), pretože by boli podstránky zoradené podľa abecedy.

Chcete zobraziť v prehľade stránok v administrátorskom rozhraní poradie podstránok tak ako ho vidí návštevník webu v menu? Je potrebné podradeným stránkam priradiť poradie zobrazovania nasledovne; podstránke Atrakcie v okolí poradie 1, podstránke Programy pre deti poradie 2, ďalšej Turistika 3, Lyžovanie 4 atď. Po znovuobnovení prehľadu stránok (klávesom F5 alebo skratkou Ctrl-R) uvidíte už stránky v novom usporiadaní.

Zhrnutie charakteristík stránky

Stránky tvoria spravidla vizitku firmy na webe. Časť z nich nazývaná servisné stránky, predstavuje to najzaujímavejšie, čo chce firma predstaviť, odkomunikovať prostredníctvom webu.

Začiatočníci vo WordPresse netušia, ako pri vytváraní webu použiť metabox Vlastnosti stránky. Hierarchia stránok, poradie a šablóna stránky im zostávajú nejasné, preto vznikol tento článok.
Hierarchiu stránok, ktorou návštevníkom i vyhľadávacím robotom komunikujeme členenie obsahu na stránkach, má zmysel vytvoriť kvôli lepšiemu porozumeniu štruktúry obsahu. Poradie definujeme kvôli zoradeniu stránok v prehľade stránok administrátorského panelu správcu. Šablóny používame podľa potrieb rozloženia obsahu, bočného panelu, prípadne zobrazenia vlastných názvov stránok na stránkach webu.

návrh jednoduchej štruktúry stránok pre penzión

Nezabudnite, že servisné stránky bývajú rozšírené o ďalšie stránky, ktoré dopĺňajú obsah o nevyhnutné informácie. Napríklad, aby bola komunikácia s návštevníkmi, resp. zákazníkmi v poriadku podľa zákonov (obchodné podmienky, GDPR,…). Dobrý web obsahuje i stránky, ktoré budujú a podporujú dôveru vo firmu, v jej produkty.

Ako navrhnúť štruktúru webu a ako ju zrealizovať – napríklad takú ako je na poslednom obrázku? To všetko a oveľa viac sa dozviete na kurzoch WordPress-u, kde sa môžete spýtať lektora so skúsenosťami na prípadné nejasnosti, odskúšať si v praxi vyrobiť vlastné stránky, dizajnovať ich, upraviť na e-shop. Porozumiete ako svet webstránok funguje a čo z neho viete vďaka svojim stránkam získať.

Pomohol vám tento článok? Myslíte, že by pomohol aj niekomu vo vašom okolí? Zdieľajte ho pokojne na FB, IG, LI, alebo naň prepošlite svojim známym odkaz. Autor sa neurazí 🙂

autorom článku je: Ján Tóth
- absolvent FEI STU a FM UK. Po ukončení štúdia pracoval rok vo vydavateľstve ako vedúci IT, následne na vedúcich pozíciách súkromných firiem a tiež ako riaditeľ slovenského zastúpenia nadnárodnej spoločnosti. Autor a spoluautor kníh z oblasti IT, článkov z oblasti zdravia a kozmetiky, prekladateľ, prednášateľ, v súčasnosti pracuje ako lektor a konzultant na voľnej nohe.

Páčil sa vám článok? Pošleme vám podobné.
Aktivujte si okamžité zasielanie noviniek a článkov – už vám od nás nikdy nič neunikne. Môžeme vás okamžite informovať o aktuálnej akcii, novinke, špeciálnej kampani či zľave alebo novom článku na našom blogu. Akonáhle sa u nás v novinkách niečo zmení alebo pridá, do pár minút vám automaticky posielame email s odkazom na novinku na našu stránku. A odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Nič neriskujete.


Nikam neodchádzajte, pozrite si naše novinky, akcie alebo si
prečítajte ďalšie podobné články:

Podobné články z kategórie
tvorba web-stránok, webstránky, WordPress


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave