Technik BOZP - Kurzy pre technika BOZP

Práca Technik BOZP, poradenstvo pre pracovné ponuky Technik BOZP

Práca Technik BOZP, poradenstvo pre pracovné ponuky Technik BOZP
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel
Čo robí Technik BOZP ?

Technik BOZP je odborník zodpovedný za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii. Jeho hlavnou úlohou je identifikovať a hodnotiť riziká na pracovisku, implementovať bezpečnostné opatrenia a zabezpečiť dodržiavanie príslušných zákonov a predpisov. Technik BOZP spolupracuje s vedením firmy, zamestnancami a externými inšpekčnými orgánmi na vytváraní a udržiavaní bezpečného pracovného prostredia. Precíznosť, dôkladná znalosť predpisov a schopnosť efektívne komunikovať sú kľúčové pre túto pozíciu.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Technik BOZP

 • Identifikácia a hodnotenie rizík: Pravidelné vykonávanie kontrol na pracovisku, identifikácia potenciálnych rizík a hodnotenie ich závažnosti.
 • Vypracovanie bezpečnostných opatrení: Navrhovanie a implementácia preventívnych opatrení na minimalizáciu rizík a zlepšenie bezpečnosti na pracovisku.
 • Školenia a vzdelávanie: Organizácia a vedenie školení pre zamestnancov o bezpečnostných postupoch, prvej pomoci a správnom používaní ochranných prostriedkov.
 • Vypracovanie dokumentácie: Príprava a aktualizácia dokumentácie týkajúcej sa BOZP, vrátane bezpečnostných smerníc, pracovných postupov a záznamov o školeniach.
 • Vyšetrenie pracovných úrazov: Vyšetrovanie incidentov a pracovných úrazov, identifikácia príčin a implementácia opatrení na prevenciu budúcich incidentov.
 • Spolupráca s vedením a zamestnancami: Poskytovanie konzultácií a odborného poradenstva vedeniu a zamestnancom na zabezpečenie dodržiavania BOZP predpisov.
 • Koordinácia s inšpekčnými orgánmi: Komunikácia a spolupráca s externými inšpekčnými orgánmi, príprava na inšpekcie a zabezpečenie súladu s právnymi požiadavkami.
 • Monitorovanie legislatívy: Sledovanie zmien v legislatíve týkajúcej sa BOZP a prispôsobovanie postupov organizácie podľa aktuálnych predpisov.
 • Zlepšovanie procesov: Neustále hodnotenie a zlepšovanie procesov BOZP na pracovisku na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti všetkých pracovníkov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Technik BOZP

Technik BOZP potrebuje širokú škálu IT zručností, aby mohol efektívne vykonávať svoju prácu a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti na pracoviskách podniku. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Kancelárske aplikácie: Pokročilé znalosti balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) na prípravu dokumentácie, správ a prezentácií.
 • Databázové systémy: Poznatky a skúsenosti s prácou s databázovými systémami na evidenciu a správu záznamov o školeniach, incidentoch a bezpečnostných kontrolách.
 • Systémy na správu dokumentov: Používanie systémov na správu dokumentov (DMS) na archiváciu, vyhľadávanie a správu dokumentácie BOZP.
 • E-learning platformy: Výhodou sú skúsenosti s e-learning platformami na organizáciu a správu školení zamestnancov.
 • Bezpečnostné softvéry: Znalosť špecializovaných softvérov na riadenie bezpečnostných rizík a incidentov.
 • Internetové vyhľadávanie: Schopnosť efektívne vyhľadávať prostredníctvom internetu informácie o aktuálnych predpisoch, normách a najlepších praktikách v oblasti BOZP.
 • Komunikačné nástroje: Používanie e-mailových klientov a komunikačných platforiem, ako sú Microsoft Teams alebo Slack, na efektívnu komunikáciu s vedením a zamestnancami.
 • Grafické nástroje: Základné znalosti grafických nástrojov, ako sú Adobe Acrobat a Visio, prípadne iných grafických softvérov na tvorbu schém a vizuálnych materiálov. Jednoduchšie štruktúry je možné spracovať do príjemných grafických výstupov aj pomocou nástrojov Ilustrácie programu PowerPoint.
 • Automatizácia procesov: Pomôže aj znalosť základných skriptovacích jazykov alebo nástrojov na automatizáciu opakujúcich sa administratívnych úloh.
 • Bezpečnosť dát: Vzhľadom na členitosť spracovávaných informácií je žiadúce mať na udržiavanie poriadku v počítači dobré znalosti operačného systému Windows. Pochopenie základných princípov kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov na zabezpečenie dôvernosti a integrity spracovávaných informácií.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre úspešný výkon práce technika BOZP a umožňujú mu efektívne spravovať bezpečnostné procesy, poskytovať kvalitné služby a dodržiavať všetky relevantné predpisy a zákony.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Technik BOZP

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave