Online kurz Programovanie v Java, C++, C#

Programovanie v jazykoch Java, C++, C#

Individuálny online kurz a konzultácie z vášho pohodlia

Témy a oblasti online kurzu a konzultácií:
programovanie pre začiatočníkov i mierne pokročilých programátorov, základy i pokročilé možnosti jazykov Java, C++, C#

Prečo sa oplatí vedieť programovať?

Naučiť sa programovací jazyk nie je tak ťažké ako si mnohí myslia. Či už je to Java, C++ alebo C#. Dajú sa využiť na tvorbu webstránok, aplikácií pre počítače, mobilné telefóny, ale aj na naprogramovanie činnosti zariadení. Táto kategória obsahuje kurzy jazykov Java, C++, C#.

Chcete vedieť vytvárať aplikácie pre stolové počítače? Web stránky? Mobilné aplikácie pre telefóny a tablety? Alebo ovládače pre správnu činnosť elektroniky a strojov? Napríklad Java je skvelou voľbou, čo dokazuje jej nasadenie prakticky vo všetkých oblastiach života.

Tieto jazyky môžete využiť i pri tvorbe aplikácii podľa svojej predstavy. Keďže pred pár rokmi začala štvrtá priemyselná revolúcia projektom Industry 4.0, ktorá v priebehu pár rokov zmení svet, dopyt po programátoroch rastie.

Hovorí sa – čím viac jazykov vieš, tým viackrát si človekom. Platí to aj pre programovacie jazyky. Vedieť programovať znamená rozumieť viac svetu okolo, vedieť sa uplatniť v súčasnosti i blízkej budúcnosti.

Pozrite sa ako to funguje, ako sa môžete učiť

Pre koho je tento online kurz

Online kurzy programovania v Java, C++ alebo C# sú určené pre začiatočníkov i mierne pokročilých, teda aj pre tých, ktorý s programovacím jazykom Java nemajú žiadne skúsenosti. Na kurze sa naučíte od základov programovania všetko podstatné, čo potrebuje vedieť programátor pre svoju prácu. Pokročilejší programátori tu nájdu zdroj informácií na rozšírenie svojich poznatkov, skúsenosti z praxe a tipy ako efektívne postupovať pri práci.
Detailné informácie o jednotlivých kurzoch nájdete v ich učebných osnovách.

Ako prebieha výuka, ako sa môžem učiť online?

Výuka prebieha online systémom jeden lektor – jeden účastník tak, že lektor s účastníkom sa navzájom vidia a počujú. Účastník vidí programy a prácu a postupy lektora, lektor môže vidieť ako zadanie vypracúva účastník. Online kurz môže prebiehať formou konkrétnych otázok a riešenia problémov účastníka, alebo ako po obsahovej stránke bežná výuka našich kurzov, vrátane príkladov a cvičení. Každopádne, máte odborníka a špecialistu priamo pre seba, takže sa zvyšuje efektivita výučby a hlavne je dodržaná kvalita smerujúca k vašim vedomostiam po kurze.

Kto bude online kurz/konzultácie viesť a prednášať

Vladislav Ladický – lektor má viac než 97,3 % spokojnosť klientov
Vlado je špecialista na programovanie a počítače v globále. Je to veľmi vzdelaný odborník asi v každej počítačovej oblasti. Vie programovať v množstve jazykov, rozumie počítačovým sieťam a linuxovým OS. Jeho najväčšia špecializácia je moderný web design a jazyky HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery, Node JS a iné moderné webové technológie.

RNDr. Miloš Vojtek – lektor má viac než 99,5 % spokojnosť klientov
Miloš má dlhoročné skúsenosti s prednášaním a školením v oblasti IT. Jeho doménou je výuka programovania v jazykoch C++, C# a Java. Začiatočníkov dokáže motivovať na základe kréda „nikdy nie je neskoro začať“, zároveň profesionálnym prístupom dokáže vysvetliť problematiku pokročilejším účastníkom školenia s cieľom aplikovať získané vedomosti v praxi.

Čo sa môžete naučiť - výber
oblastí, tém, či kurzov

Obsahom online kurzu „Programovanie v jazykoch Java, C++, C#“ môžu byť naše doterajšie bežné kurzy v rámci kategórie Programovacie jazyky, testovanie softvéru. Tieto kurzy sú zväčša 10 hodinové, dvojdňové alebo trojdňové. Individuálnou výukou sa dajú prebrať aj za menej času, avšak ak chcete učivo prebrať dôkladne do hĺbky, je žiadúce zvoliť si pôvodný rozsah kurzu. Môžete si vybrať ktorýkoľvek, resp. ktorékoľvek kurzy Java, C++, C# z kategórie Kurzy programovania, programovacie jazyky a objednať si ich ako online kurz/kurzy alebo si objednať kratší čas venovaný mixu tém podľa vašich potrieb. Je žiadúce ich vopred definovať. Môžete, samozrejme, konzultovať a absolvovať len vybrané konkrétne témy, ktoré potrebujete. Smerovanie výučby je na vás.

Toto sú hlavné oblasti a témy, ktoré môžu byť obsahom vášho kurzu Programovanie v jazykoch Java, C++, C#: 

Java

Úvod do programovacieho jazyka Java – čo je Java, charakteristika, výhody a nevýhody
Kľúčové slová, inštalácia Javy
Napísanie najjednoduchšieho Java programu
Kompilácia zdrojového súboru v príkazovom riadku, spustenie Java programu z príkazového riadku
Inštalácia vývojového prostredia, kompilácia a spustenie z vývojového prostredia
Vysvetlenie jednoduchého programu
Identifikátory a konvencie tvorenia názvov
Premenné a dátové typy
Literálne hodnoty pre primitívne typy
Prednastavené hodnoty primitívnych premenných
Pretypovanie primitívnych typov
Neinicializované a nepriradené premenné
Lokálne a globálne premenné
Operátory – priraďovacie, aritmetické, logické, relačné
Rovnosť a nerovnosť
Priorita operátorov
Ternárny operátor
Riadenie toku programu, cykly
Napísanie programu s využitím premenných, operátorov, cyklov a polí
Jednorozmerné a viacrozmerné polia – deklarácia, inicializácia poľa
Viacrozmerné pole
Pristupovanie k prvkom poľa
Objektovo orientované princípy (OOP)
Zapúzdrenie
Dedičnosť
Polymorfizmus
Trieda – dklarácia triedy a členov triedy, premenné
Členské metódy
Konštruktory
Modifikátory členov triedy
Prístupové modifikátory členov triedy
Členské premenné označené ako private
Vytvorenie getterov a setterov
Abstraktná trieda, rozhranie
Použitie kľúčového slova extends
Abstraktná trieda
Abstraktné metódy
Deklarácia interface
Použitie kľúčového slova implements
JDBC – Databázové pripojenie
Exceptions (Výnimky)
Trieda Object
Prepisovanie a preťažovanie metód
Pretypovanie

C/C++

Prostredie Microsoft Visual C++
Definícia základných pojmov
Základy syntaxe jazyka C/C++
Booleovské výrazy
Skrátené vyhodnocovanie
Podmienené výrazy
Iteračné cykly
Riadiace štruktúry
Práca so súborom
Typová konverzia – implicitná, explicitná
Makrá
Podmienený a oddelený preklad
Funkcie, procedúry, rekurzia
Ukazovatele
Statické a dynamické alokovanie pamäte
Polia
Reťazce
Štruktúry
Bitové operácie v jazyku C

C#

Úvod do jazyka C#
Úvod do platformy .NET
Prvý program v C# – konzolová aplikácia
Kompilácia a spustenie programu
Údajové typy, premenné, operátory a výrazy
Operátory – aritmetické, logické, bitové, priraďovacie
Boxing a Unboxing
Implicitná a explicitná konverzia
Vytváranie metód a obory platnosti
Deklarácia a implementácia metód
Obory platnosti – prístupové a neprístupové modifikátory
Parametrické metódy
Vetvenia a cykly
Logické hodnoty a ich použitie
Ternárny operátor
Binárne a viacnásobné vetvenie

alebo

Čo si môžem objednať?

icons8-training

Celý kurz z našej ponuky
Lektor vás ním profesionálne prevedie, prípadne upraví podľa vašich potrieb, či času na mieru pre vás. Podľa témy sa lektor bude držať učebnej osnovy, použije bežnú prezentáciu, príklady. Tým, že budete iba jediný účastník, sa čas oproti bežnému kurzu skráti. Lektor sa bude venovať iba vám, vašim otázkam a pri tvorbe zadaní bude “dohliadať” iba na vás. Máte nášho odborníka a špecialistu na čas kurzu len pre seba.

certifikát: áno

icons8-consultation

Online konzultáciu, vlastné otázky či poradenstvo
Lektor vám zodpovie formou konzultácie na vaše otázky z témy, prípadne z mixu tém viacerých kurzov, môžete prejsť riešenie praktických príkladov. Konzultácia je na rozdiel od kurzu orientovaná viac na konzultovanie vašich problémov, pomoc pri riešení vašich praktických úloh – proste maximálne prispôsobenie sa vašim otázkam v zvolenej téme/oblasti. Aj v tomto prípade máte odborníka a špecialistu počas kurzu len pre seba.

certifikát: ak sa preberie min. 70 % časového rozsahu osnovy ktoréhokoľvek kurzu, získate certifikát

Objednávka online kurzu či konzultácií a cenník

Ako objednávať?

Objednávku môžete realizovať telefonicky na 02/49 20 30 80, e-mailom na info@itlearning.sk, alebo elektronicky pomocou formulára.

Pri objednávke (v obsahu správy) je nutné je uviesť

 • zvolený program a dĺžku vzdelávania
 • dátum, kedy vám výuka vyhovuje
 • ak sa jedná o bežný kurz, ktorý chcete absolvovať online, uveďte jeho názov
 • ak sa jedná o konzultáciu, uveďte vybrané témy, čo sa chcete vzdelávať
 • doplňte čas, kedy chcete výuku realizovať, ideálne je využiť uvedené časy vzdelávania
 • nezabudnite uviesť svoje meno a kontakt na vás
 • v prípade potreby faktúry ešte aj fakturačné údaje

Vašu objednávku spracujeme, preveríme dostupnosť lektora a času a budeme vás kontaktovať.

Témy a oblasti - ponuka online kurzov práve pre vás

Časté otázky a odpovede, alebo čo by ste mali vedieť

 • Kto si môže objednať online kurz? – ten, kto má záujem o špičkovú výuku a nové vedomosti, firma alebo fyzická osoba, proste každý, kto má čas.
 • V čom je tento online kurz iný? – neponúkame nahrané videá, neponúkame webináre, kde sa skladáte po pár euro na lektora, ponúkame vám špičkových lektorov z praxou, našich stabilných odborníkov s reálnymi skúsenosťami s výučbou a výborným prehľadom v prednášanej téme, ponúkame vám skutočný online kurz, kde sa niečo zaručene naučíte.
 • Koľko stojí online kurz? – v každej kategórii online kurzov je cenník, každá téma má svoju cenu, výsledná cena závisí aj od dĺžky zvoleného online kurzu.
 • Prečo sú vaše online kurzy drahšie ako bežné kurzy alebo ako iné online kurzy? – odpoveď je jednoduchá – pretože sa lektor venuje iba vám. Ako stabilná spoločnosť ponúkame špičkových odborníkov z praxe s talentom prednášať a zrozumiteľne vysvetľovať (so stovkami či tisíckami odprednášaných hodín). Sme si vedomí, že vaša investícia do vzdelania má význam iba vtedy, ak vzdelávanie bude kvalitné s vedomosťami na konci. Tento spôsob je síce drahší, avšak z pohľadu online výuky aj najefektívnejší, pretože je postavený na bezprostrednom online kontakte s lektorom.
 • Kto bude online kurz prednášať? – naši lektori so skúsenosťami z praxe. Ich profily či hodnotenia si môžete pozrieť na našich stránkach, pričom do tejto formy vzdelávania dávame len naše najväčšie lektorské esá.
 • Ako si objednám kurz? – v každom detaile kurzu/kategórie je objednávkový formulár, cez ktorý si môžete online kurz objednať. Môžete to spraviť tiež telefonicky či e-mailom.
 • Kedy prebieha výuka? – máme preddefinované časy so začiatkom tradične od 9:00, koniec bude závisieť od objednaných hodín. Tento čas je možné na základe dohody aj upraviť, závisí od vás. Výuka prebieha zväčša počas týždňa pondelok-piatok, po dohode je možné realizovať výuku aj cez víkend (bez príplatku).
 • Musím mať počítač? – nemusíte, postačí tablet či telefón s kamerou a dobrým internetovým pripojením, no v takomto prípade sa pripravte iba na prezentačnú výuku.
 • Aký musím mať počítač a vybavenie? – ideálne je mať dobrý počítač, ktorý poznáte a funguje k vašej spokojnosti, neseká a nemrzne, je primerane rýchly a pri niektorých témach aj primerane výkonný. Nároky závisia od témy. Operačný systém Windows, alebo Mac, výrobcom podporovaný. Je dôležité spoľahlivé a pevné pripojenie na internet a webová kamera. Môžete to byť notebook, alebo desktop. Ak si vyberiete konkrétny program (Excel, Photoshop, AutoCAD,…), treba ho mať ho nainštalovaný a pripravený, aby ste s ním mohli pracovať. Inak ho budeme inštalovať počas výučby a to vás môže pripraviť o čas. Ak si zvolíte online kurz, napríklad Online marketing, budete potrebovať prístupy ku svojim účtom spojeným s témami marketingu. Proste sa pripraviť na výuku.
 • Čo musím vedieť? – bežne pracovať s počítačom, nič viac, ostatné s lektorom zvládnete.
 • Kde môžem sledovať kurz a čo si mám pripraviť?– lektor vás bude pred kurzom kontaktovať. Prejdete si spolu detaily, aby sa mohol pripraviť a súčasne vám upresní, čo bude k výuke potrebné. Lektor vás bude tiež navigovať, kde si stiahnuť software na prenos obrazu. Inštalácia je jednoduchá, prihlásenie taktiež. V deň výučby sa s vami spojí online a absolvujete spolu kurz.
 • Získam po kurze aj certifikát? – áno, za kurzy v rozsahu min. 70 % časového rozsahu bežného kurzu získate certifikát.
 • Môžeme sa na kurz pozerať a sledovať ho aj viacerí? – áno, na základe dohody medzi lektorom a vami.

Hodnotenia našich kurzov a lektorov

zobrazených komentárov: 20 z celkového počtu 1028 priemerné hodnotenie: 98,75%
Klaudia B.
06.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: Wordpress II. a Visual Composer - dizajnovanie a tvorba obsahu, špičkové grafické podstránky pre neprogramátorov
Chcem špeciálne pochváliť pána Totha, jeho ochota je skutočne bezodná. Milo, ochotne a priateľsky vždy zostal aj po školení, alebo cez prestávku, aby s nami prebral naše dotazy, otázky, alebo problémy s wordpressom. Ďakujem mu!
Tomáš K.
03.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Dáša B.
23.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: Wordpress II. a Visual Composer - dizajnovanie a tvorba obsahu, špičkové grafické podstránky pre neprogramátorov
Kurz náročný obsahovo ale veľmi dobre prezentovaný Pán Tóth je skúsený v odbore a má dobrý prístup k účastníkom. Kľudne by z toho mohol byť aj 3-dnovy kurz keďže je obsahovo náročnejší. Spokojnosť Chválim IT Learning ste špička a ďakujem ?
Oliver T.
18.12.2022

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Marek Ladický
lektor kurzu Ing. Marek Ladický
lektor kurzu
Zuzana B.
07.12.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Excel VBA II. - Úvod do programovania makier vo Visual Basic for Applications
Výborný lektor, veľký profesionál a špecialista, vždy ochotný čokoľvek vysvetliť Ako vždy, všetko tip top na 100 %
Miroslav Z.
07.12.2022

hodnotenie lektora:
100%
Daniel Kráľ
lektor kurzu Daniel Kráľ
lektor kurzu
Absolvoval/a: Testovanie softwaru JUNIOR I. - základy testovania, terminológia, princípy, metodika a reportovanie
Kurz mi poskytol profesionálny vstup do oblasti testovania softwaru. Pán Kráľ je výborný lektor s bohatou praxou v testovaní. Poskytol nám veľa praktických rád zo života a usmernení k úspešnému pohovoru. Online kurz bol dobre organizovaný, s technickou prípravou pred začiatkom. Uvedený kurz a lektora vrelo odporúčam. Ďakujem. Maximálna spokojnosť.
Ján F.
07.12.2022

hodnotenie lektora:
100%
Daniel Kráľ
lektor kurzu Daniel Kráľ
lektor kurzu
Absolvoval/a: Testovanie softwaru JUNIOR I. - základy testovania, terminológia, princípy, metodika a reportovanie
P. Kral je naozaj vynikajuci lektor s mnozstvom skusenosti. Rad zodpovie akukolvek otazku s maximalnou trpezlivostou 🙂
Michal S.
06.12.2022

hodnotenie lektora:
95%
Vladislav Ladický
lektor kurzu Vladislav Ladický
lektor kurzu
Dominik D.
28.11.2022

hodnotenie lektora:
95%
Vladislav Ladický
lektor kurzu Vladislav Ladický
lektor kurzu
Monika H.
28.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Vladislav Ladický
lektor kurzu Vladislav Ladický
lektor kurzu
Absolvoval/a: Tvorba, programovanie webstránok I. - základy HTML a CSS, úvod do JavaScript a PHP
Dobry pristup lektora, cenim si osobity pristup, dostatok prestavok na "spracovanie obsahu" , spokojnost..
Rastislav O.
12.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Vladislav Ladický
lektor kurzu Vladislav Ladický
lektor kurzu
Jana B.
10.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Vladislav Ladický
lektor kurzu Vladislav Ladický
lektor kurzu
Jana B.
10.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Vladislav Ladický
lektor kurzu Vladislav Ladický
lektor kurzu
Andrej H.
10.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania
Kurz bol veľmi príjemný, vzhľadom na to že už viem programovať a PYTHON je "len" ďalší programovací jazyk, kurz bol pre mňa veľmi osviežujúci. Nemám žiadne pripomienky, presne takto som si predstavoval kurz pre začiatočníkov. Lektor bol akurátny, tempo bolo primerané. Na kurze bolo 5 ľudí, ktorí to mali ako ďalší jazyk a 3 odhadujem začiatočníci. Lektor dokázal udržať vhodné tempo aby to bolo zaujímavé pre obe skupiny. Už programujem viac ako 20 rokov, školenie sa mi veľmi páčilo, bol to príjemný úvod do jazyka python.
Richard S.
10.11.2022

hodnotenie lektora:
90%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Lukáš H.
10.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Ľubomír B.
07.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Vladislav Ladický
lektor kurzu Vladislav Ladický
lektor kurzu
Mária F.
06.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Vladislav Ladický
lektor kurzu Vladislav Ladický
lektor kurzu
Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave