Online kurz Databázové systémy Oracle

Databázový systém Oracle

Individuálny online kurz a konzultácie z vášho pohodlia

Témy a oblasti online kurzu a konzultácií:
základy jazyka, programovanie v PL/SQL, pokročilé metódy analýzy dát v SQL, Oracle 10g a ďalšie

Prečo je zaujímavé poznať Oracle?

Zisťujete ako samostatne pracovať s databázou Oracle cez SQL Developer? Hľadáte ľubovoľný iný program podporujúci SQL (Structured Query Language)? Princípy relačných databáz sú univerzálne a jazyk SQL je štandardizovaný. Preto nadobudnuté znalosti z kurzu budete vedieť uplatniť nielen pri práci so samotnými databázami Oracle, ale v prípade potreby vo veľkej miere aj pri práci s inými databázovými systémami.

Pozrite sa ako to funguje, ako sa môžete učiť

Pre koho je tento online kurz

Tento kurz je určený najmä pre začiatočníkov, ktorí sa chcú alebo potrebujú sa naučiť pracovať v databázovom systéme Oracle. Zoznámia sa na ňom so všeobecnými princípmi a terminológiou relačných databáz ako aj špecifickými vlastnosťami Oracle. Naučia sa vyberať požadované údaje z tabuliek, analyzovať ich, spájať viaceré zdroje do spoločných výstupov. Od jednoduchých výberových dotazov na jednej tabuľke sa postupne prejde až ku komplexnejším dotazom, kde zoskupenie a následná analýza vyžaduje spojiť niekoľko vzájomne súvisiacich tabuliek. Na výberové dotazy nadviažeme DML príkazmi pre úpravu, vkladanie a odstraňovanie záznamov a s tým súvisiacimi transakciami. Po predstavení dátových typov Oracle sa účastníci kurzu budú zaoberať vytváraním vlastnej relačnej tabuľky, pohľadmi a ďalšími užitočnými objektami.

Ako prebieha výuka, ako sa môžem učiť online?

Výuka prebieha online systémom jeden lektor – jeden účastník tak, že lektor s účastníkom sa navzájom vidia a počujú. Účastník vidí programy a prácu a postupy lektora, lektor môže vidieť ako zadanie vypracúva účastník. Online kurz môže prebiehať formou konkrétnych otázok a riešenia problémov účastníka, alebo ako po obsahovej stránke bežná výuka našich kurzov, vrátane príkladov a cvičení. Každopádne, máte odborníka a špecialistu priamo pre seba, takže sa zvyšuje efektivita výučby a hlavne je dodržaná kvalita smerujúca k vašim vedomostiam po kurze.

Kto bude online kurz/konzultácie viesť a prednášať

Mgr. Radoslav Lovecký – lektor má viac než 96,14 % spokojnosť
Rado je dlhoročným lektorom so zameraním najmä na databázy, programovanie a spracovanie údajov. Je držiteľom certifikátov Oracle Database SQL Certified Expert (OCE), Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional (OCP) a Oracle Database 11g Administrator Certified Associate (OCA). Prednáša tiež vyššiu úroveň Excelu ako aj ostatné programy balíka Microsoft Office.

Čo sa môžete naučiť - výber
oblastí, tém, či kurzov

Obsahom online kurzu „Databázové systémy Oracle“ môžu byť naše bežné kurzy v rámci kategórie Oracle-u. Tieto kurzy sú viacdenné, individuálnou výukou sa dajú prebrať za 70-80 % času. Avšak neodporúčame to skracovať, pretože má zmysel prejsť kompletne celú osnovu i príklady, uvidíte sami. Môžete si vybrať ktorýkoľvek, resp. ktorékoľvek kurzy z kategórie kurzov Oracle a objednať si ich ako online kurz/kurzy alebo si objednať kratší čas venovaný mixu tém podľa vašich potrieb. Je žiadúce ich vopred definovať. Môžete, samozrejme, konzultovať a absolvovať len vybrané konkrétne témy, ktoré potrebujete. Smerovanie výučby je na vás.

Toto sú hlavné oblasti a témy, ktoré môžu byť obsahom vášho kurzu Oracle.

Úvod do relačných databáz – terminológia, zásady návrhu relačného modelu, normalizácia
Optimalizácia databáz, oboznámenie s technológiou, nástrojmi a prostredím Oracle
Štandardy SQL a implementácia Oracle SQL
Dátové typy v databázach Oracle, výber údajov
Základná syntax príkazu SELECT
Projekcia – výber stĺpcov a použitie stĺpcových aliasov
Obmedzenie vybraných záznamov klauzulou WHERE, využitie operátorov BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE
Triedenie záznamov klauzulou ORDER BY
Eliminácia duplicitných riadkov (DISTINCT)
Tvorba výrazov, použitie aritmetických a textových operátorov
Zoskupovanie údajov (klauzuly GROUP BY a HAVING)
Vnorené SQL – jednoriadkové dotazy, viacriadkové dotazy (operátory ALL, ANY, IN), súvzťažné (korelačné) dotazy
Využitie pseudostĺpcov
Výber dát z viacerých tabuliek za sebou (UNION, UNION ALL)
Prienik (INTERSECT) a rozdiel (MINUS) dvoch tabuliek
Výber dát vnútorným (WHERE, INNER JOIN) a vonkajším spojením tabuliek (LEFT RIGHT a FULL OUTER JOIN)
Vkladanie údajov – priame vkladanie dát do tabuľky (INSERT), vkladanie výberom z inej tabuľky
Kontrola jedinečnosti vkladaných dát
Úprava údajov
Úprava všetkých riadkov a vybraných riadkov (UPDATE)
Aktualizácia konštantnou hodnotou, výsledkom funkcie, hodnotou odvodenou z pôvodnej hodnoty, hodnotou odvodenou z iného stĺpca rovnakej tabuľky, príp. hodnotou z inej tabuľky
Odstraňovanie údajov – všetkých a vybraných riadkov (TRUNCATE, DELETE), duplicitných riadkov
Využitie funkcií
Jednoriadkové funkcie (numerické funkcie, funkcie pre prácu s textom, dátumové a časové funkcie, konverzné funkcie
Agregačné, analytické a iné funkcie
Vytváranie (CREATE TABLE) a zmeny štruktúry tabuliek (ALTER TABLE)
Vytváranie a zmeny pohľadov (CREATE OR REPLACE VIEW)
Integritné obmedzenia
Materializované pohľady
Indexy
Sekvencie
Odstraňovanie objektov (DROP)
Riadenie transakcií – potvrdzovanie (COMMIT), odvolanie zmien (ROLLBACK), návratové body (SAVEPOINT)
DCL – kontrola databázových objektov
Správa práv k databázovým objektom (GRANT, REVOKE, DENY)
Úvod do PL/SQL – PL/SQL bloky, základná štruktúra, anonymné a pomenované bloky, vnorené bloky
Dátové typy, používanie premenných, výrazy
Riadenie behu programu v PL/SQL
Podmienky (IF-THEN-ELSE, CASE), cykly (FOR, WHILE), sekvenčná navigácia (GOTO)
Použitie SQL v PL/SQL – získavanie dát, riadenie transakcií, práca s kurzormi
DML a DDL v PL/SQL, zabudované SQL Funkcie
Záznamy (Records), kolekcie (Collections), ošetrenie výnimiek
Vytváranie programových jednotiek – procedúry, funkcie, balíky, triggery
Vnorené dotazy, pokročilé agregačné dotazy
Analytické funkcie, pokročilé SQL techniky v databázach ORACLE

alebo

Čo si môžem objednať?

icons8-training

Celý kurz z našej ponuky
Lektor vás ním profesionálne prevedie, prípadne upraví podľa vašich potrieb, či času na mieru pre vás. Podľa témy sa lektor bude držať učebnej osnovy, použije bežnú prezentáciu, príklady. Tým, že budete iba jediný účastník, sa čas oproti bežnému kurzu skráti. Lektor sa bude venovať iba vám, vašim otázkam a pri tvorbe zadaní bude “dohliadať” iba na vás. Máte nášho odborníka a špecialistu na čas kurzu len pre seba.

certifikát: áno

icons8-consultation

Online konzultáciu, vlastné otázky či poradenstvo
Lektor vám zodpovie formou konzultácie na vaše otázky z témy, prípadne z mixu tém viacerých kurzov, môžete prejsť riešenie praktických príkladov. Konzultácia je na rozdiel od kurzu orientovaná viac na konzultovanie vašich problémov, pomoc pri riešení vašich praktických úloh – proste maximálne prispôsobenie sa vašim otázkam v zvolenej téme/oblasti. Aj v tomto prípade máte odborníka a špecialistu počas kurzu len pre seba.

certifikát: ak sa preberie min. 70 % časového rozsahu osnovy ktoréhokoľvek kurzu, získate certifikát

Objednávka online kurzu, konzultácií a cenník

Ako objednávať?

Objednávku môžete realizovať telefonicky na 02/49 20 30 80, e-mailom na info@itlearning.sk, alebo elektronicky pomocou formulára.

Pri objednávke (v obsahu správy) je nutné je uviesť

 • zvolený program a dĺžku vzdelávania,
 • dátum, kedy vám výuka vyhovuje,
 • ak sa jedná o bežný kurz, ktorý chcete absolvovať online, uveďte jeho názov,
 • ak sa jedná o konzultáciu, uveďte vybrané témy, v ktorých sa chcete vzdelávať,
 • doplňte čas, kedy chcete výuku realizovať, ideálne je využiť uvedené časy vzdelávania,
 • nezabudnite uviesť svoje meno a kontakt na vás,
 • v prípade potreby faktúry uveďte aj fakturačné údaje,
 • prípadne do poznámky doplňte, čo považujete za dôležité.

Vašu objednávku spracujeme, preveríme dostupnosť lektora a času a budeme vás kontaktovať.

Témy a oblasti - ponuka online kurzov práve pre vás

Časté otázky a odpovede, alebo čo by ste mali vedieť

 • Kto si môže objednať online kurz? – ten, kto má záujem o špičkovú výuku a nové vedomosti, firma alebo fyzická osoba, proste každý, kto má čas.
 • V čom je tento online kurz iný? – neponúkame nahrané videá, neponúkame webináre, kde sa skladáte po pár euro na lektora, ponúkame vám špičkových lektorov z praxou, našich stabilných odborníkov s reálnymi skúsenosťami s výučbou a výborným prehľadom v prednášanej téme, ponúkame vám skutočný online kurz, kde sa niečo zaručene naučíte.
 • Koľko stojí online kurz? – v každej kategórii online kurzov je cenník, každá téma má svoju cenu, výsledná cena závisí aj od dĺžky zvoleného online kurzu.
 • Prečo sú vaše online kurzy drahšie ako bežné kurzy alebo ako iné online kurzy? – odpoveď je jednoduchá – pretože sa lektor venuje iba vám. Ako stabilná spoločnosť ponúkame špičkových odborníkov z praxe s talentom prednášať a zrozumiteľne vysvetľovať (so stovkami či tisíckami odprednášaných hodín). Sme si vedomí, že vaša investícia do vzdelania má význam iba vtedy, ak vzdelávanie bude kvalitné s vedomosťami na konci. Tento spôsob je síce drahší, avšak z pohľadu online výuky aj najefektívnejší, pretože je postavený na bezprostrednom online kontakte s lektorom.
 • Kto bude online kurz prednášať? – naši lektori so skúsenosťami z praxe. Ich profily či hodnotenia si môžete pozrieť na našich stránkach, pričom do tejto formy vzdelávania dávame len naše najväčšie lektorské esá.
 • Ako si objednám kurz? – v každom detaile kurzu/kategórie je objednávkový formulár, cez ktorý si môžete online kurz objednať. Môžete to spraviť tiež telefonicky či e-mailom.
 • Kedy prebieha výuka? – máme preddefinované časy so začiatkom tradične od 9:00, koniec bude závisieť od objednaných hodín. Tento čas je možné na základe dohody aj upraviť, závisí od vás. Výuka prebieha zväčša počas týždňa pondelok-piatok, po dohode je možné realizovať výuku aj cez víkend (bez príplatku).
 • Musím mať počítač? – nemusíte, postačí tablet či telefón s kamerou a dobrým internetovým pripojením, no v takomto prípade sa pripravte iba na prezentačnú výuku.
 • Aký musím mať počítač a vybavenie? – ideálne je mať dobrý počítač, ktorý poznáte a funguje k vašej spokojnosti, neseká a nemrzne, je primerane rýchly a pri niektorých témach aj primerane výkonný. Nároky závisia od témy. Operačný systém Windows, alebo Mac, výrobcom podporovaný. Je dôležité spoľahlivé a pevné pripojenie na internet a webová kamera. Môžete to byť notebook, alebo desktop. Ak si vyberiete konkrétny program (Excel, Photoshop, AutoCAD,…), treba ho mať ho nainštalovaný a pripravený, aby ste s ním mohli pracovať. Inak ho budeme inštalovať počas výučby a to vás môže pripraviť o čas. Ak si zvolíte online kurz, napríklad Online marketing, budete potrebovať prístupy ku svojim účtom spojeným s témami marketingu. Proste sa pripraviť na výuku.
 • Čo musím vedieť? – bežne pracovať s počítačom, nič viac, ostatné s lektorom zvládnete.
 • Kde môžem sledovať kurz a čo si mám pripraviť?– lektor vás bude pred kurzom kontaktovať. Prejdete si spolu detaily, aby sa mohol pripraviť a súčasne vám upresní, čo bude k výuke potrebné. Lektor vás bude tiež navigovať, kde si stiahnuť software na prenos obrazu. Inštalácia je jednoduchá, prihlásenie taktiež. V deň výučby sa s vami spojí online a absolvujete spolu kurz.
 • Získam po kurze aj certifikát? – áno, za kurzy v rozsahu min. 70 % časového rozsahu bežného kurzu získate certifikát.
 • Môžeme sa na kurz pozerať a sledovať ho aj viacerí? – áno, na základe dohody medzi lektorom a vami.

Hodnotenia našich kurzov a lektorov

zobrazených komentárov: 20 z celkového počtu 353 priemerné hodnotenie: 98,00%
Slavomír B.
09.12.2022

hodnotenie lektora:
95%
Peter Zeman
lektor kurzu Peter Zeman
lektor kurzu
Marek Č.
08.12.2022

hodnotenie lektora:
100%
Peter Zeman
lektor kurzu Peter Zeman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Kurz splnil moje očakávania. Dozvedel som sa ako písať príkazy a mám aj veľa príkladov. Dôležité je aj aplikovať naučené v praxi a pokračovať vo vzdelávaní. Školiteľ vysvetľoval jasne a zrozumiteľne a niekedy aj viackrát.
Zdeno R.
18.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Andrej Galád
lektor kurzu Ing. Andrej Galád
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
Uz som u vas absolvoval niekolko kurzov, to hovori za vsetko.
Patrícia K.
15.11.2022

hodnotenie lektora:
90%
Ing. Andrej Galád
lektor kurzu Ing. Andrej Galád
lektor kurzu
Miroslav Š.
14.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Andrej Galád
lektor kurzu Ing. Andrej Galád
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Kurz bol perfektny. Lektor bol zrozumitelny a vzdy nam vysvetlil vsetko na realnych prikladoch. Vrelo odporucam. Urcite sa este opat uvidime 🙂
Viera N.
14.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Andrej Galád
lektor kurzu Ing. Andrej Galád
lektor kurzu
Miroslav J.
26.09.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Andrej Galád
lektor kurzu Ing. Andrej Galád
lektor kurzu
Nikola Z.
20.05.2022

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Andrej Galád
lektor kurzu Ing. Andrej Galád
lektor kurzu
Tibor P.
29.04.2022

hodnotenie lektora:
90%
Ing. Andrej Galád
lektor kurzu Ing. Andrej Galád
lektor kurzu
Soňa O.
28.04.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Andrej Galád
lektor kurzu Ing. Andrej Galád
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Vyucujuci mal vela znalosti z praxe a priebeh kurzu mi vyhovoval, tempo, ukazky...
Tomáš H.
28.04.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Andrej Galád
lektor kurzu Ing. Andrej Galád
lektor kurzu
Zuzana G.
27.01.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Radoslav J.
23.12.2021

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Peter I.
21.12.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Zuzana G.
10.12.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Silvia B.
10.12.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Viktória L.
10.12.2021

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Martina S.
16.11.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
Kurz splnil moje očakávania. Prednášajúci lektor viedol kurz zaujímavým spôsobom, s množstvom príkladov, ktoré môžem využiť aj v praxi. Boli to 2 plné dni, za ktoré sme si zhrnuli všetky metódy analýz a niektoré z nich sme si rozobrali naozaj do hĺbky. Odporúčam ľuďom s aspoň základnými vedomosťami o jazyku SQL. Lektor výborne reagoval na naše otázky a odpoveďou bol hneď nový select, na ktorom nám to príkladne ukázal. Kurz bol veľmi dobre pripravený, hoci bol online. Pomohlo by, keby nejakú dobu po kurze platili prístupy k vašej DB, aby sme sa mohli vrátiť k príkladom a precvičiť si ich. Určite sa rada zúčastním nejakého ďaľšieho kurzu.
Dušan S.
15.11.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Martin F.
15.11.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu
Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave