Koordinátor EÚ projektov - Kurzy pre koordinátora EÚ projektov

Práca Koordinátor EÚ projektov, poradenstvo pre pracovné ponuky Koordinátor EÚ projektov

Práca Koordinátor EÚ projektov, poradenstvo pre pracovné ponuky Koordinátor EÚ projektov
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, powerpoint, teams, sap, sql, project, softskills
Čo robí Koordinátor EÚ projektov ?

Koordinátor EÚ projektov je zodpovedný za plánovanie, implementáciu a správu projektov financovaných z európskych fondov. Hlavnou úlohou koordinátora je zabezpečiť, aby projekty boli realizované v súlade s požiadavkami a predpismi EÚ, a aby boli dosiahnuté stanovené ciele a výsledky. Koordinátor EÚ projektov úzko spolupracuje s projektovými partnermi, riadiacimi orgánmi a ďalšími zainteresovanými stranami, aby zabezpečil efektívne riadenie projektov a správu finančných prostriedkov. Táto pozícia vyžaduje výborné organizačné schopnosti, znalosť procesov a pravidiel EÚ projektov a schopnosť efektívne komunikovať a spolupracovať s rôznymi partnermi.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Koordinátor EÚ projektov

 • Plánovanie a implementácia projektov: Vypracovanie projektových plánov, definovanie cieľov a výsledkov, koordinácia aktivít a sledovanie pokroku.
 • Správa finančných prostriedkov: Príprava a správa rozpočtov, sledovanie výdavkov a zabezpečenie súladu s finančnými pravidlami a predpismi EÚ.
 • Príprava a podávanie projektových žiadostí: Vypracovanie a podávanie žiadostí o financovanie projektov, vrátane prípravy potrebnej dokumentácie a komunikácie s riadiacimi orgánmi.
 • Monitorovanie a hodnotenie projektov: Sledovanie a hodnotenie priebehu projektov, príprava priebežných a záverečných správ a zabezpečenie dosiahnutia stanovených cieľov.
 • Koordinácia s partnermi a zainteresovanými stranami: Spolupráca s projektovými partnermi, riadiacimi orgánmi, dodávateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami na zabezpečenie efektívnej realizácie projektov.
 • Zabezpečenie súladu s pravidlami EÚ: Dodržiavanie všetkých relevantných pravidiel a predpisov EÚ týkajúcich sa projektového riadenia a financovania.
 • Organizácia projektových stretnutí a podujatí: Plánovanie a organizácia pracovných stretnutí, konferencií a iných podujatí súvisiacich s projektom.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Koordinátor EÚ projektov

 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello, Asana. Tieto nástroje umožňujú efektívne plánovanie, riadenie a sledovanie projektových aktivít a úloh.
 • Finančné a účtovné softvéry: SAP, QuickBooks. Znalosť týchto softvérov umožňuje správu finančných prostriedkov a sledovanie výdavkov v súlade s pravidlami EÚ.
 • Databázové systémy: Základné znalosti SQL (pre prácu s databázami). Schopnosť pracovať s databázami umožňuje efektívnu správu projektových dát a sledovanie pokroku.
 • Analytické nástroje: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá), Power BI. Tieto nástroje umožňujú analýzu a vizualizáciu projektových dát, čo podporuje lepšie rozhodovanie.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack. Efektívna komunikácia s projektovými partnermi a zainteresovanými stranami je kľúčová pre úspešnú realizáciu projektov.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu projektovej dokumentácie a správ.
 • Nástroje na správu dokumentov: SharePoint, Google Drive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu, zdieľanie a archiváciu projektových dokumentov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Koordinátor EÚ projektov

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave