Colný deklarant - Kurzy pre colného deklaranta

Práca Colný deklarant, poradenstvo pre pracovné ponuky Colný deklarant

Práca Colný deklarant, poradenstvo pre pracovné ponuky Colný deklarant
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel
Čo robí Colný deklarant ?

Colný deklarant je odborník zodpovedný za zabezpečenie správneho a včasného vybavenia colných formalít pri dovozu a vývozu tovaru. Pracuje s colnými orgánmi, klientmi a prepravnými spoločnosťami, aby zabezpečil, že všetky potrebné dokumenty sú správne vyplnené a podané, a že všetky colné predpisy a predpisy sú dodržané. Precíznosť, dôkladná znalosť colných predpisov a schopnosť efektívne komunikovať sú kľúčové pre túto pozíciu.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Colný deklarant

 • Príprava colných dokumentov: Vypracovanie a podanie všetkých potrebných colných dokumentov vrátane dovozných a vývozných deklarácií, faktúr a certifikátov o pôvode.
 • Zabezpečenie súladu s predpismi: Zabezpečenie, že všetky colné postupy sú v súlade s aktuálnymi zákonmi a predpismi, vrátane správneho zaradenia tovaru podľa colného sadzobníka.
 • Komunikácia s colnými orgánmi: Udržiavanie pravidelného kontaktu s colnými úradmi na riešenie otázok a problémov súvisiacich s colnými postupmi.
 • Správa dokumentácie: Udržiavanie presných a aktuálnych záznamov o všetkých colných operáciách, vrátane archivácie potrebných dokumentov.
 • Konzultácie a poradenstvo: Poskytovanie odborného poradenstva klientom a kolegom o colných postupoch, tarifikácii a ďalších relevantných témach.
 • Riešenie colných incidentov: Riešenie problémov a sporov, ktoré môžu vzniknúť počas colných procesov, vrátane odvolaní proti rozhodnutiam colných orgánov.
 • Monitorovanie legislatívy: Sledovanie zmien v colnej legislatíve a prispôsobovanie postupov v súlade s novými požiadavkami.
 • Spolupráca s prepravcami: Koordinácia s prepravnými spoločnosťami a logistickými partnermi na zabezpečenie hladkého toku tovaru cez hranice.
 • Školenia a vzdelávanie: Neustále vzdelávanie v oblasti colných predpisov a medzinárodného obchodu, aby sa zabezpečila aktuálnosť a presnosť poskytovaných služieb.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Colný deklarant

Colný deklarant potrebuje širokú škálu IT zručností, aby mohol efektívne vykonávať svoju prácu a zabezpečiť správne a včasné vybavenie colných formalít. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Colné informačné systémy: Skúsenosti s používaním colných informačných systémov, ako sú TARIC, SAD (Single Administrative Document) a iné národné alebo medzinárodné colné systémy.
 • Kancelárske aplikácie: Pokročilé znalosti balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) na spracovanie dokumentov, analýzu dát a prípravu prezentácií.
 • Elektronická komunikácia: Používanie e-mailových klientov a komunikačných platforiem na efektívnu komunikáciu s colnými orgánmi, klientmi a kolegami.
 • Databázové systémy: Skúsenosti s databázovými systémami na správu a evidenciu colných záznamov.
 • Dokumentačné systémy: Znalosť systémov na správu dokumentov (DMS) na archiváciu, vyhľadávanie a správu colných dokumentov.
 • Výskum a príprava: Používanie internetu na vyhľadávanie informácií o colných predpisoch, tarifikácii a medzinárodnom obchode.
 • Softvéry na colnú správu: Skúsenosti s používaním špecializovaných softvérov na správu colných formalít a komunikáciu s colnými orgánmi.
 • Bezpečnosť dát: Pochopenie základných princípov kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečila dôvernosť a integrita spracovávaných informácií.
 • Automatizácia procesov: Znalosť základných skriptovacích jazykov alebo nástrojov na automatizáciu opakujúcich sa administratívnych úloh je výhodou.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre úspešný výkon práce colného deklaranta a umožňujú mu efektívne spravovať colné operácie, poskytovať kvalitné služby a dodržiavať všetky relevantné predpisy a zákony.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Colný deklarant

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave